Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Aktualizace Akčního plánu Koncepce statické dopravy města Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

aktualizovaný Akční plán 2020–2024 navržený v rámci Koncepce statické dopravy města Nový Jičín dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Aktualizace Akčního plánu 2020-2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Návrh aktualizace termínů (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Strategický dokument Koncepce statické dopravy města Nový Jičín (dále jen „KSD“) zahrnuje koncepci parkovacího systému na území města Nového Jičína včetně souvisejících analýz parkování na území města a časově se zaměřuje na krátkodobý horizont (tj. do roku 2024) a dlouhodobý horizont (vize do roku 2039). KSD je dělena na analytickou část a návrhovou část, jejíž součástí je Akční plán 2020–2024 definující navržená opatření pro naplnění stanovených cílů a jejich prioritizaci. Akční plán byl projednán Radou města a následně schválen Zastupitelstvem města dne 15.06.2020, aktualizovaná verze Akčního plánu pak byla Zastupitelstvem města schválena dne 14.12.2020.
 

Akční plán 2020 -2024 obsahuje seznam aktivit, které je v plánu realizovat v krátkodobém výhledu, nejlépe do konce roku 2024. Obsahuje 39 opatření s cílem navýšit parkovací místa ve městě. Z toho již 9 opatření bylo realizováno.

 

Aktualizace Akčního plánu 2020 – 2024 (Příloha č. 1) spočívá:

  • v úpravách nákladů za opatření, která byla již realizována, a je známa skutečná výše nákladů,
  • v počtech nových parkovacích míst u opatření, která již byla realizována,
  • v termínech zpracování PD a realizace opatření,
  • v úpravě opatření, u kterých je doporučení od příslušných zástupců odborů města záměry nerealizovat

 

Návrhy na aktualizaci termínů a nerealizaci opatření včetně zdůvodnění jsou součástí Přílohy č. 2.

 

Materiál byl projednán na z 7. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 22.02.2023. Rada města usnesením č. 351/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města schválit aktualizovaný Akční plán 2020–2024 navržený v rámci Koncepce statické dopravy města Nový Jičín.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.  
 Ing. Mgr. Jan Ševčík 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Bc. Markéta Jánošíková

Datum: 28.02.2023