Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021–2027 - Vyhodnocení Akčního plánu na období 2021–2022 a schválení Akčního plánu na období 2023-2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Vyhodnocení akčního plánu na období 2021–2022 dle přílohy č. 1 materiálu.

2. schvaluje

Akční plán na období 2023-2024 dle přílohy č. 2 materiálu.

Přílohy
1. Vyhodnocení Akčního plánu na období 2021-2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Akční plán na období 2023-2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Vzhledem ke končícímu období, na které je zpracován stávající Akční plán, Strategického plánu rozvoje města, byl vytvořen nový Akční plán na období 2023-2024 a bylo provedeno vyhodnocení plnění opatření a aktivit nastavených v Akčním plánu na období 2021-2022. Na vyhodnocení a tvorbě nového akčního plánu se podílel Odbor rozvoje a investic - Oddělení rozvoje a strategického plánování, proběhly osobní pohovory a písemné připomínkování také  s vedoucími a dalšími pracovníky dotčených odborů Městského úřadu Nový Jičín a PO města Nový Jičín.

 

Materiál byl projednán na 7. schůzi Rady města Nový Jičín, konané dne 22.02.2023. Rada města usnesením č. 349/7R/2023 vzala na vědomí vyhodnocení Akčního plánu na období 2021-2022 a usnesením č. 350/7R/2023 doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí Vyhodnocení akčního plánu na období 2021-2022 a schválit Akční plán na období 2023-2024.

 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
Hlasování se doporučuje po jednotlivých bodech.


Zpracoval: Ing. Václav Nezval

Datum: 22.02.2023