Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Návrh na úpravu odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. stanovuje

s účinností od 01.04.2023 v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) a § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, nově výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města takto:

1.

výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí:

člen rady města - 11 301 Kč;

předseda komise Rady města, předseda výboru Zastupitelstva města - 5 651 Kč;

člen komise Rady města, výboru Zastupitelstva města - 4 709 Kč;

člen Zastupitelstva města bez dalších funkcí - 2 826 Kč;

2.

výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty - 30 514 Kč.

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 919, ODPA 6112-Zastupitelstva obcí o ...... +436.000 Kč

zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši, tj. ..................... -436.000 Kč.

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Dnem 01.01.2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Tímto nařízením dochází k navýšení maximální výše odměn, které lze neuvolněnému členovi Zastupitelstva města za výkon jednotlivých funkcí poskytnout, a to o 10 %. S ohledem na změnu příslušného nařízení vlády a v minulosti opakovaně projevenou vůli Zastupitelstva města poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva maximální tabulkovou výši odměn je Zastupitelstvu města navrhováno rozhodnout o nové výši odměn, které budou poskytovány za výkon vyjmenovaných funkcí neuvolněným členům zastupitelstva od 01. 04. 2023.
 

Změnit výši odměn může výhradně Zastupitelstvo města, a to nejdříve dnem schválení, nikoliv zpětně.

V návaznosti na výše uvedené je nová výše odměn v bodě 1. navrhována v maximální tabulkové výši; odměna za funkci neuvolněného místostarosty v bodě 2. byla stanovena původně ve výši 60 % z maximální částky 46 234 Kč, nově navrhovaná činí 60 % z maximální částky 50 852 Kč.  

Přehled výše odměn za výkon jednotlivých funkcí poskytovaných a nově navržených

Funkce

Výše odměny do 31.03.2023

Výše odměny od 01.04.2023

Navýšení

člen Rady města

 

10 274 Kč

11 301 Kč

1 027 Kč

předseda komise Rady města, výboru Zastupitelstva města

  5 137 Kč

5 651 Kč

514 Kč

člen komise Rady města, výboru Zastupitelstva města

 4 281 Kč

4 709 Kč

 

428 Kč

člen Zastupitelstva města bez dalších funkcí

 

 2 569 Kč

2 826 Kč

257 Kč

neuvolněný místostarosta

 

27 740 Kč

30 514 Kč

2 774 Kč

 

V návrhu rozpočtu na rok 2023 bylo zohledněno navýšení odměn o výše uvedenou valorizaci. Rozpočet byl však nastaven na četnost členství neuvolněných členů původního Zastupitelstva města v jednotlivých komisích a výborech. Četnost členství v komisích a výborech členů nového Zastupitelstva města je vyšší (ve finančním vyjádření se jedná o navýšení odměn o cca 40 tis. Kč měsíčně), z tohoto důvodu bude potřeba při schválení zvýšení odměn na max. hranici posílit rozpočet o finanční prostředky vyčíslené v níže uvedené tabulce. Vyčíslená potřeba vychází ze stavu odměn k datu 07.02.2023 (stále může docházet k dalšímu jmenování a volbě členů do některých ještě nenaplněných komisí a výborů).

Nutno však podotknout, že i v případě, že by zůstaly zachovány stávající výše odměn schválené Zastupitelstvem města dne 24.10.2022, bude potřeba posílit již schválený rozpočet pro rok 2023.

Srovnání schváleného rozpočtu a skutečné potřeby na odměny

Položky rozpočtu

Schválený rozpočet na rok 2023 (v Kč)

Skutečná potřeba na rok 2023 ke dni 07.02.2023 v (Kč)

Navýšení (v Kč)

Odměny

7 350 000

7 750 000

400 000

Odvod - sociální pojištění

892 800

892 800

0*

Odvod - zdravotní pojištění

661 500

697 500

36 000

*z odměn neuvolněných členů Zastupitelstva města nejsou prováděny odvody na sociální pojištění

 

Dopad na rozpočet města : 

Potřeba navýšení rozpočtu na ORJ 919 ODPA 6112 položka 5023 + 400 tis. Kč a položka 5032 + 36 tis. Kč. Rozpočtové opatření je součástí usnesení. 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

 

Zpracovaly: Bc. Renáta Dvořáková, Odbor kancelář vedení města,

                     Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční

 

Datum: 01.03.2023