Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Přílohy
1. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Eva Bártková, Odbor životního prostředí
Důvodová zpráva:

Podle zákona o odpadech je obec povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Současně je obec povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Ke splnění těchto povinností obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "obecní systém").

Aby bylo možno dosáhnout uvedených cílů, je třeba rozvíjet systém odpadového hospodářství a každá taková změna se musí odrazit ve znění obecně závazné vyhlášky.

Podle navrhovaného nastavení budou nově plastové odpady a kovové obaly (zejména od nápojů a potravin) shromažďovány společně do žlutých kontejnerů, které dosud sloužily pouze pro plasty. Odběr uvedené směsi byl již projednán se specializovanou společností. Městu změna přinese více benefitů při plnění zákonných povinností – pouhým organizačním opatřením se rozšíří počet nádob, do nichž lze odkládat kovy a to bez pořizovacích nákladů na nové kontejnery. V terénu nebude zapotřebí nových ploch pro umístění těchto kontejnerů, což je v poslední době v praxi velmi obtížně řešitelný prostorový problém. Nelze také pominout, že i vybudování (obvykle zpevnění) nebo rozšíření stanovišť je spojeno s finančními náklady. Plánovanou výměnou odpadních nádob, která přímo souvisí s navrhovanou změnou, budou předmětné odpady nakládány do svozových automobilů vybavených lisem, a proto sváženy nikoliv volně ložené jako dosud, ale stlačené. Tím by se měl svoz stát významně efektivnějším. Výměnu odpadních nádob z původních se spodním výsypem na nově s horním výsypem se podařilo po delších jednáních dohodnout bezúplatně se společností EKOKOM. Předpokládá se také, že nebude zapotřebí investovat do obnovy třídící linky na TSM, která by podle aktuálních odhadů potřebovala cca 2,5 mil. Kč.

Z těchto důvodů je předkládán návrh nové Obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dále jen OZV) ve znění uvedeném v příloze č.1 tohoto materiálu, která nahradí původní OZV č. 6/2021.

Návrh OZV prošel interním připomínkovým řízením podle metodiky č.13/2021 "Vytváření právních předpisů města Nový Jičín", lhůta pro připomínky vypršela 01.02.2023. Žádné interní připomínky nebyly vzneseny. Následně byl návrh OZV zaslán Oddělení dozoru Ostrava, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Drobné připomínky tohoto pracoviště byly akceptovány.

 

RM doporučila usnesením č. 361/7R/2023 ze dne 22.02.2023 Zastupitelstvu města Nový Jičín OZV vydat. 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracoval: Mgr. Eva Rusková, Ing. Eva Bártková
 
Datum: 01.03.2023