Bod programu č. 24
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 13.03.2023
Uzavření Dodatku č.1 k Darovací smlouvě č. 00279/2016/IM ze dne 26.2.2016, MPZ 2533
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č.1 k Darovací smlouvě č. 00279/2016/IM ze dne 26.2.2016 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 2771/117, PSČ 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, jako dárcem a městem Nový Jičín jako obdarovaným, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 2533.

Přílohy
2. příloha č.2 Dodatek č.1 k Darovací smlouvě č. 00279/2016/IM ze dne 26.2.2016 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. příloha č.5 Snímek katastrální mapy se zákresem stavby (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Darovací smlouva č. 00279/2016/IM ze dne 26.2.2016 (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o právu provést stavbu č. P2017-376/OMI ze dne 28.12.2017 (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. Geometrický plán č. 1757 – 70336b/2019 pro vyznačení částí pozemků ze dne 28.08.2019 , PGP – 1339/2019-804 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín nabylo do svého vlastnictví nemovitosti - pozemky parc.č. 558/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o evidované výměře 915 m2, parc.č. 558/25, trvalý travní porost, o evidované výměře 1325 a parc. č. st. 1702, zastavěná plocha, nádvoří, o evidované výměře  733 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č.p./če, obč.vyb., vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a to formou Darovací smlouvy č. 00279/2016/IM uzavřenou dne 26.02.2016, jejímž dárcem byl Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, PSČ 702 18, Ostrava - viz. Příloha č. 1    

Darovací smlouvou čl. III. odst. 1 byla zřízena omezující podmínka užívat pozemky pouze ve veřejném zájmu pro účely školství a sportu, kultury, sociálních služeb, státní správy a samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, neužívat jej ke komerčním účelům a obdarovaný jej nepřevede do vlastnictví třetí osoby, to vše po dobu 10 let od účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě porušení výše citované povinnosti je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat  po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru zjištěné dle platných právních předpisů ke dni převodu vlastnického práva na obdarovaného, nejméně však ve výši ceny  v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

Tento majetkoprávní záměr souvisí s investiční akcí města Nový Jičín - Přestavba a rekonstrukce „Domu sester“ na „Dům bydlení a sociálních služeb“ za pomocí dotačního titulu.

V souvislosti s realizací stavby bylo zapotřebí vybudovat trafostanici, která bude sloužit pro připojení nemovitosti bývalého „Domu sester“ na ul. K Nemocnici, Nový Jičín, která byla původně napojena na objekt nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Nově vybudovaná trafostanice je v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Aby Město Nový Jičín získalo dotační titul a mohla být zahájena stavba, byla mimo jiné dne 28.12.2017 pod č. P2017-376/OMI uzavřená se společností ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouva o právu provést stavbu pod názvem: „Nový Jičín, Dům bydlení a sociálních služeb, VNK, NNK, DTS“ na umístění trafostanice na pozemcích v majetku města Nový Jičín – viz. Příloha č. 3. 

Společnost ČEZ Distribuce a.s. nyní požádala Město Nový Jičín (obdarovaného) o prodej části pozemku pod trafostanicí parc.č. 558/11 a části pozemku parc.č. 558/25, oba v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí do svého vlastnictví. Součástí žádosti byl také geometrický plán č. 1757 – 70336b/2019, ze dne 28.08.2019 pro vyznačení zatížení částí pozemků stavbou - viz.  Příloha č. 4.

Aby město Nový Jičín mohlo splnit podmínku vyplývající z výše citované budoucí smlouvy a mohlo prodat části pozemků pod stavbou společnosti ČEZ Distribuce a.s., je zapotřebí udělení souhlasu dárce tj. Moravskoslezského kraje obdarovanému tj. Městu Nový Jičín k prodeji předmětných nemovitých věcí do vlastnictví třetí osoby.

Pro udělení souhlasu dárce je zapotřebí upravit znění původní Darovací smlouvy ze dne 26.02.2016 Dodatkem č. 1 - viz. Příloha č. 2.      

Poznámka:  Záměr prodeje pozemků do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s., na kterých

                    je umístěná stavba trafostanice bude orgánům města předložen ke schválení po

                    stanovení kupní ceny a vyhotovení znaleckého posudku   

 

Lokalita: ul. K Nemocnici, bývalý „Dům sester“, Nový Jičín  

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Ing. Mgr. Jan Ševčík

 

Zpracoval: Ing. Jana Havranová

 

Datum: 28. 02. 2023