Bod programu č. 2
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 17.04.2023
Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje

ověřovateli zápisu z jednání 4. zasedání Zastupitelstva města:

Ing. Martina Gazdu a Mgr. Jiřího Kleina.

Přílohy
1. Přehled ověřovatelů zápisů ze zasedání ZM Nový Jičín ve volebním období 2022-2026 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Pro každé zasedání Zastupitelstva města jsou určeni ověřovatelé, kteří společně s předsedajícím zasedání (starostou případně místostarostou) schválí a podepíší zápis ze zasedání Zastupitelstva města.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Jitka Štecová


Datum: 03.04.2023