Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 17.04.2023
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 5. výzva
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v rámci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 5. výzva", a to ve výši 7.500 Kč na každý dílčí projekt konečného uživatele (vlastníka nemovité věci nacházející se na území města Nový Jičín), celkově maximálně do výše 400.000 Kč,

2. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 5. výzva", s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

V návaznosti na připravovanou 5. výzvu kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bude Moravskoslezský kraj realizovat ve druhém čtvrtletí roku 2023 projekt na další kolo kotlíkových dotací na výměnu starých zdrojů vytápění domácností za nové ekologičtější.

Město Nový Jičín bylo do projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ zapojeno již v minulých letech. Z předchozích výzev vyplynulo, že zapojení obecního a krajského příspěvku zvýšilo zájem o kotlíkové dotace a ve výsledku ještě více přispělo ke zkvalitnění ovzduší ve městě.


Mezi městem a krajem bude uzavřena pouze jedna dotační smlouva, dle které bude spolufinancování realizováno tak, že dotace města, spolu s dotací z Operačního programu Životní prostředí a dotací kraje konečným uživatelům vyplatí kraj a město takto vyplacené prostředky následně poskytne Kraji na základě žádosti kraje o proplacení celkové částky vyplacených příspěvků konečným uživatelům, kteří vlastní nemovitost na území města. Město poskytne finanční příspěvek ve výši 7.500 Kč na jeden schválený projekt, maximálně však do vyčerpání částky 400.000 Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace musí být z důvodu vazby na celostátní program uzavřena do 15. 05. 2023. Původně bylo Krajským úřadem Moravskoslezského kraje avizováno, že Rada kraje bude o podání žádosti o dotaci města a uzavření dotační smlouvy rozhodovat dne 03.04.2023. Z důvodu posunutí původně avizovaného termínu projednání materiálu však byl městu předložen dne 03.04.2023 pouze text návrhu smlouvy o poskytnutí dotace. O podání žádosti o dotaci a uzavření dotační smlouvy bude rozhodovat Rada kraje až dne 24.04.2023. Vzhledem k již dříve stanoveným termínům konání mimořádné schůze Rady města a mimořádného zasedání Zastupitelstva města se navrhuje právní jednání schválit předem dle Krajem poskytnutých podkladů.


Dopad na rozpočet města: Prostředky na vyplacení dotace budou zahrnuty do rozpočtu města v letech 2024 – 2027.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.


Zpracovala: Ing.Lenka Ondřejová

Datum: 05.04.2023