Bod programu č. 27
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Nabytí pozemku parc.č. 641 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí formou daru, MPZ V 589
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt pozemek parc.č. 641 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví p. P░░ P░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ Šenov u Nového Jičína, PSČ 74242, do vlastnictví města, a to formou daru, majetkoprávní záměr V 589.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. budoucí smlouva - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

V rámci investiční akce města vybudovat na ulici Štefánikova v lokalitě penzionu U zvonu veřejnou komunikaci byla mezi městem Nový Jičín a panem P░░░░ uzavřena dne 01.10.1999 Smlouva o budoucí smlouvě darovací. K uzavření darovací smlouvy po vybudování veřejné komunikace nedošlo, důvod se nepodařilo dohledat. Vzhledem k době uzavření smlouvy budoucí, kdy uplynulo více než 20 let, doporučujeme pro bezproblémový vklad vlastnického práva na město, aby nabytí pozemku bylo schváleno v orgánech města znovu.


Přestože Smlouva o budoucí smlouvě darovací předpokládá, že předmětem daru bude jen část pozemku oddělená na základě geometrického plánu, komunikace se v současné době nachází na celém uvedeném pozemku a dárce s darováním celého pozemku souhlasí. 

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 592/12R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí pozemku, a to formou darovací smlouvy.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30. 5. 2023