Bod programu č. 20
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 431/64 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, parc. č. 549/4 a parc. č. 872/46 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, parc. č. 59/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, parc.č. 1055/7 a parc. č. 1055/12 v k.ú. Žilina u NJ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 431/64 (orná půda) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, do vlastnictví města Nový Jičín, bez MPZ.

2. rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 549/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc. č. 872/46 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, do vlastnictví města Nový Jičín, bez MPZ.

3. rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemek parc. č. 59/1 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, do vlastnictví města Nový Jičín, bez MPZ.

4. rozhodlo

zrušit své usnesení č. 535/21Z/2022, ze dne 13.06.2022, majetkoprávní záměr č. V 567.

5. rozhodlo

bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 1055/7 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc. č. 1055/12 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, do vlastnictví města Nový Jičín, bez MPZ.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. snímek katastrální mapy - Bludovice (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. snímek katastrální mapy - Žilina (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. žádost MSK ze dne 23.01.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. upřesnění předmětu daru (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 30.01.2023 žádost Moravskoslezského kraje o majetkové převody pozemků u ZŠ a MŠ Dlouhá. V návaznosti na jednání obou stran byl dne 29.03.2023 Moravskoslezským krajem upřesněn předmět bezúplatných převodů majetku mezi Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín. Z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Nový Jičín bylo navrženo bezúplatně převést pozemek parc. č. 431/64 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí u ZŠ a MŠ Dlouhá (projednáno Radou města dne 19.04.2023, usnesením č. 510/10R/2023). Zároveň bylo naopak navrženo, aby z vlastnictví města Nový Jičín byly do vlastnictví Moravskoslezského kraje bezúplatně převedeny části pozemků parc. č. 431/62, parc. č. 431/63, parc. č. 431/65, parc. č. 431/69 a parc. č. 431/70 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a část pozemku parc. č. 474/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí (1 m2 pod opěrnou zdí) - projednáno Radou města dne 24.05.2023, usnesením č. 586/12R/2023). Ve vztahu k pozemkům parc. č. 549/4 a parc. č. 872/46 v k.ú Nový Jičín-Horní Předměstí, parc. č. 59/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, parc. č. 1055/7 a parc. č. 1055/12 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, u kterých byl navržen bezúplatný převod z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Nový Jičín, probíhá aktuálně převod z ČŘ na Moravskoslezský kraj v rámci směny mezi ÚZSVM, Moravskoslezským krajem a Hasičským záchranným sborem MSK (o tyto pozemky již v minulosti město projevilo zájem) - projednáno Radou města dne 24.05.2023, usnesením č. 585/12R/2023.


Záměrem Moravskoslezského kraje spočívajícím v nabytí pozemků v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, od města Nový Jičín je sjednocení školního areálu ZŠ a MŠ Dlouhá. Záměrem města je nabýt pozemek u ZŠ a MŠ Dlouhá jako rezervu pro vybudování parkoviště (parc. č. 431/64 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí). Studie využití daného území se aktuálně zpracovává.

 

Nabytí pozemku parc. č. 59/1 od ÚZSVM bylo schváleno Zastupitelstvem města dne 13.06.2022, usnesením č. 535/Z21/2022– proto je navrhováno toto usnesení zrušit.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 585/12R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o zrušení svého usnesení.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 585/12R/2023 a dne 19.04.2023 usnesením č. 510/10R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout bezúplatně nabýt předmětné pozemky.

 

Stanovisko ORI:        

Zamýšlený převod majetků je z pohledu zpracované studie dopravního řešení okolí škol na ulici Dlouhá v  Novém Jičíně akceptovatelný. Převáděné pozemky nezasahují do stěžejní části navrhovaných opatření. Při realizaci/projektování bude nutno koordinovat s vlastníkem pozemků a školy, tj. Moravskoslezským krajem.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová

 


Datum:   30.05.2023