Bod programu č. 1
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Schválení programu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

program jednání 5. zasedání Zastupitelstva města dne 12.06.2023 dle přílohy předloženého materiálu.

Přílohy
1. Program 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:


Členům Zastupitelstva města je předkládán program zasedání Zastupitelstva města ke schválení.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Lucie Štěpánová


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 01.06.2023