Bod programu č. 6
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Návrh na prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 43517054 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. KB_smlouva_o_kontokorentnim_uveru (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. KB_uverove_podminky (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. KB_vseobecne_obchodni_podminky (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. KB_sazebnik_podniky_municipality (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. KB_pravidla_casoveho_poradi_uhrady_pohledavek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 24.05.2023,
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Ze strany města byla odeslána žádost na Komerční banku, a.s. (dále jen "KB") o prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru o další rok. Již z minulosti jsou do KB na požadavek dodávány výkazové výstupy z účetní a majetkové evidence města. Po vlastním posouzení KB byl městu dodán návrh smlouvy o kontokorentním úvěru se smluvními podmínkami stejnými jako ve stávající platné smlouvě. Je opětovně koncipován (na rok, popř. s dalším obnovováním) s možností jít do záporného zůstatku až do výše 50 mil. Kč na jednom z účtů města. Na základě stávající platné smlouvy nebyl dosud úvěr čerpán a prozatím se neuvažuje ani o jeho čerpání v pokračujícím roce. Jedná se především o aktuální "vyrovnání" rozpočtu města než bude detailněji znám proces úhrady pohledávek věřitelům ze Sberbank, a.s., v likvidaci. 


Stanovisko Finančního výboru ZM: 6 přítomných členů výboru souhlasí opětovně uzavřít smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., 1 člen výboru se zdržel hlasování.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta

Závěr: Odbor finanční doporučuje přijmout usnesení v navrhovaném znění.

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 01.06.2023