Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2022
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

účetní závěrku města Nový Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2022 dle příloh předloženého materiálu.

Přílohy
1. Zpráva o provedené inventarizaci města Nový Jičín za rok 2022. (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zhodnocení výsledků interního auditu Města Nový Jičín za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Rozvaha k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha k účetní závěrce k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města Nový Jičín dne 24.05.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 31.05.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Jedná se o zákonnou povinnost v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., v platném znění, a směrnicí města Nový Jičín č. 2/2014. 


Nepodléhá zveřejnění na úřední desce.

 

Stanovisko Finančního výboru ZM: všichni přítomní členové doporučují Zastupitelstvu města schválit ve znění předloženého návrhu usnesení.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

Datum: 01.06.2023