Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 - dotace ex post
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 - dotace ex post s objemem finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 595.000 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 200.000 Kč) dle předloženého návrhu v přílohách č. 1-4 materiálu.

Přílohy
1. Program_estetizace_2023_dotace_ex_post_zverejnit (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Priloha_c_1_Zadost_o_poskytnuti_dotace_FO_FOP_PO (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Priloha_c_2_Kriteria_pro_hodnoceni_zadosti (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Priloha_c_3_Vzor_verejnospravni_smlouvy_o_poskytnuti_dotace (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Návrh na schválení Programu vychází z ust. čl. V.  Směrnice č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín. Program byl dne 24.04.2023 projednán v Komisi architektury a rozvoje města, která odsouhlasila rozšíření dosud podporovaného účelu programu o realizaci úprav podloubí a program byl upraven tak, aby byl podpořen zájem majitelů domů o jejich obnovu a estetizaci včetně podloubí.

Maximální výše poskytnuté dotace byla navýšena z původních 35 % na 50 % uznatelných výdajů, nejvýše však 200.000 Kč (původní maximální částka byla 150.000 Kč).

Většina ostatních dotačních programů bude vyhlášena v druhé polovině tohoto roku, z důvodu přepracování návrhu nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín.

 

Rada města na svém jednání konaném dne 24.05.2023 usnesením č. 544/12R/2023 doporučila ZM schválit Program dle předloženého návrhu.

 

Dopad na rozpočet města: Kryto rozpočtem z ORJ 041, není nutné provádět rozpočtovou úpravu. 

 

Stanovisko komise RM: Stanovisko Komise architektury a rozvoje města viz text důvodové zprávy.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovatel: Radka Rašková

Datum: 24.05.2023