Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - zpřístupnění kostelní věže farního kostela nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 147.136 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 49559/2023 dle přílohy č.1 předloženého materiálu,

na účel: financování zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně - projektová dokumentace,

doba, v niž má být dosaženo účelu projektu: 01.05. - 31.12.2023,

projekt "Zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně",

žadateli Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937431 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937431 ve výši ............................................................................................................................ +147.136 Kč

na "Zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně - projektová dokumentace"

zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............................................. -147.136 Kč.

Přílohy
3. Žádost o individuální dotaci ŘKF (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:v Komisi péče o památky,
v Radě města dne 24.05.2023,
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 24.04.2023 žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín o individuální dotaci na zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně ve výši 147.136 Kč. Jde o opakovanou žádost, neboť v r. 2022 podal tentýž žadatel obdobnou žádost o dotaci na totožný účel,  která byla ze strany ZM schválena a vyplacena. Podle smlouvy č. V2022-0605/OŠKS byla dotace na účet města Nový Jičín vrácena (duben 2023). V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že projektant z objektivních příčin nedodal projektovou dokumentaci, proto nebylo možné dotaci využít v určeném termínu a to do 31.03.2023. Z tohoto důvodu žádá o opětovné schválení individuální dotace na stejný účel.

 

Stanovisko komise péče o památky: Žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín o individuální dotaci na zpřístupnění kostelní věže Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně ve výši 147.136 Kč byla projednána dne 27.04.2023. Komise péče o památky doporučuje žadateli poskytnout dotaci ve výši 147.136 Kč.

 

Dopad na rozpočet města: V případě schválení a přiznání dotace žadateli se o stejnou částku sníží rozpočtová rezerva města na ORJ 741. 

 

Stanovisko Finančního výboru ZM: Všichni přítomní členové doporučují Zastupitelstvu města poskytnout dotaci žadateli ve výši 147.136 Kč na požadovaný účel.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová

 

Datum: 01.06.2023