Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Žádost KST Nový Jičín, z.s. o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% stanoveného odvodu ve výši 21.450 Kč za porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek) na základě žádosti evidované pod č.j. 123710/2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, u dotace poskytnuté příjemci KST Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 07451849, v roce 2021 na projekt s názvem "Podpora činnosti oddílu od regionální až po ligovou úroveň" z důvodů hodných zvláštního zřetele uvedených v důvodové zprávě.

2. rozhodlo

prominout penále v plné výši ke dni 12.06.2023 podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci  KST Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 07451849, v roce 2021 na projekt s názvem "Podpora činnosti oddílu od regionální až po ligovou úroveň" dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2021-355/OŠKS.

Přílohy
6. Žádost o prominutí odvodu (Neveřejná, Anonymizovaná)
7. KST platební výměr na odvod (Neveřejná, Anonymizovaná)
8. KST platební výměr na penále (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. Veřejnoprávní smlouva (Neveřejná, Anonymizovaná)
10. Zápis z veřejnosprávní kontroly (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:ve Sportovní komisi RM dne 24.11.2022,
v Radě města dne 24.05.2023,
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Dne 03.05.2021 byla mezi městem Nový Jičín a KST Nový Jičín, z.s. uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2021-355/OŠKS, dále jen "smlouva" (Příloha č. 4).   


V souladu s podmínkami směrnice města Nový Jičín č. 5/2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín byla poskytnuta dotace z Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2021, podprogramu C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let ve výši 429.000 Kč na projekt s názvem: "Podpora činnosti oddílu od regionální až po ligovou úroveň".


Dne 17.05.2022 byla Odborem školství, kultury a sportu MěÚ Nový Jičín provedena následná administrativní veřejnosprávní kontrola vyúčtování využití poskytnuté dotace ve smyslu směrnice č. 5/2021 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění zdejších předpisů. Veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno porušení smluvních podmínek týkajících se závěrečného finančního vypořádání dotace. (Příloha č. 5).


Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně zadržením peněžních prostředků dotace poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín, protože příjemce peněžních prostředků odvedl tyto prostředky po marném uplynutí stanovené lhůty.


Čl. VII. smlouvy Závěrečné finanční vypořádání dotace, odst. 4 stanoví, že: Příjemce je povinen vrátit případné nevyčerpané finanční prostředky dotace nejpozději do 31.01.2022 pod variabilním symbolem VS 07451849 na účet poskytovatele č.115-6768190267/0100. Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce. Nevyčerpané finanční prostředky nevrácené ve stanoveném termínu se považují za zadržené. Příjemce nevyčerpanou část dotace ve výši 59.600,50 Kč nevrátil a učinil tak až dne 03.02.2022.


Příjemce nesplnil svoji povinnost stanovenou smlouvou a neodvedl ve stanoveném termínu nevyčerpané peněžní prostředky, a je mu proto podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením článku VIII. odst.2, písm. d) smlouvy nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z poskytnuté dotace což činí 21.450 Kč.


KST Nový Jičín, z.s. požádal dne 23.11.2022 Zastupitelstvo města Nový Jičín o prominutí odvodu (a případného penále) za porušení rozpočtové kázně. V odůvodnění žádosti je uvedeno následující:

„Záměrem klubu bylo nejprve plně proúčtovat a vyčerpat ostatní dotace – celostátní a krajské s podobnými termíny vyúčtování a prakticky stejnými uznatelnými položkami. Případná nevyčerpaná částka z celého objemu – vratka by poté zůstala městu Nový Jičín a ne některému z těchto svazů. Kompletní vyúčtování s vygenerovanou vratkou městu Nový Jičín bylo k dispozici 3.2.2022 a platba tak byla na účet města ihned zaslána a připsána 3.2.2022 namísto 31.1.2022." 

 

Tato žádost byla projednána na jednání sportovní komise dne 30.01.2023 a byla doporučena orgánům města ke schválení.

 

Rada města na svém jednání dne 24.05.2023 doporučila Zastupitelstvu města prominout odvod i penále.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor školství, kultury a sportu doporučuje Zastupitelstvu města žádost ke schválení, jelikož se jedná o důvod hodný zvláštního zřetele.

Odbor ŠKS v souladu s metodikou č. 1/2016 Proces administrace žádostí o individuální dotace, individuální návratné finanční výpomoci a finanční dary předložil Radě města návrh usnesení dle doporučení sportovní komise Rady města.

 

Stanovisko OF: Odbor finanční vydal na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu platební výměr č.j. MUNJ-98017/2022/OF-kro dne 21.09.2022 na odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 280/2009 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů, ve výši 21.450 Kč (Příloha č. 2). Ke dni 12.05.2023 nebyl tento odvod uhrazen, proto Odbor finanční vydává tohoto dne platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.990 Kč (Příloha č. 3), které od 01.01.2022 činí 0,4 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále bude vypočítáno ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, tedy ode dne, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně použity. Na základě předložených dokladů vyúčtování dotace došlo k pozdnímu vrácení peněžních prostředků zpět poskytovateli (uvedeno v zápise z administrativní veřejnosprávní kontroly). K porušení rozpočtové kázně došlo tedy 01.02.2022.

 

Stanovisko Finančního výboru ZM: všichni přítomní členové doporučují Zastupitelstvu města prominout odvod i penále v plné výši.

Pozn.: Ke dni zasedání Zastupitelstva města dne 12.06.2023 by celková částka penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně činila 4.256 Kč.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech. 


Zpracovaly: Mgr. Markéta Kvitová, Ing. Oldřiška Navrátilová (za OŠKS),

                     Bc. Sandra Krotil, Ing. Jarmila Straková (za OF)

Datum: 01.06.2023