Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Finanční problematika
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení přídělu za rok 2023 do sociálního fondu rozpočtově začleněného do ORJ 919 - Odbor kancelář vedení města o částku ............................................................ -94.000 Kč

do provozních výdajů ORJ 919, pol. 5167 ve stejné výši, tj. ................. +94.000 Kč

z titulu zásadního rozhodnutí až v závěru roku 2022 (po schválení rozpočtu města na rok 2023), že ošatné pro oddávající bude hrazeno z již běžných výdajů schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: 

přesun nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných důvodů v nelimitující výši v rámci celého schváleného - upraveného rozpočtu na rok 2023 po souhlasném stanovisku příslušného člena vedení města (metodického garanta), příkazce operace a správce příslušné ORJ do rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

Materiál projednán:ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 31.05.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

K bodu 1.: Snížením výše přídělu do sociálního fondu v roce 2023 se narovnává opožděné rozhodnutí o finančním krytí ošatného pro oddávající z rozpočtových prostředků ORJ 919 v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou pro rok 2023 až před jejím podpisem ze strany vedení města a odborové organizace.


K bodu 2.: Důvodem navrhovaného rozpočtového opatření je sumarizace volných nerozpočtovaných, popř. i rozpočtovaných, ale ušetřených prostředků např. z výběrových řízení, popř. neuskutečněných akcí v daném roce v rámci celého rozpočtu města na rok 2023 napříč všemi ORJ.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková

 

Datum: 31. 05. 2023