Bod programu č. 26
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Nabytí pozemku parc. č. 682 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí formou daru, MPZ V 584
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt pozemek parc. č. 682 (ostatní plocha, zeleň) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, do vlastnictví města Nový Jičín formou daru s tím, že město Nový Jičín uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, majetkoprávní záměr V 584.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jelikož se na předmětném pozemku nachází chodníkové těleso ve vlastnictví města, požádal Odbor správy majetku o jeho převod, kdy Moravskoslezský kraj navrhl darování pozemku za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 591/12R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí pozemku formou daru s tím, že město Nový Jičín uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30. 5. 2023