Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Nabytí části pozemku parc. č. 750 v k.ú. Loučka u Nového Jičína formou daru, MPZ 2793
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc. č. 750 (zahrada) dle geometrického plánu č. 741-77/2022 ze dne 14.11.2022 označenou jako pozemek parc. č. 750/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 22 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, z vlastnictví společnosti TVARSTAV – REAL, s.r.o., se sídlem Císařská 68, Nový Jičín, IČO 26815648, a to formou daru, majetkoprávní záměr č. 2793,

2. rozhodlo

zrušit své usnesení č. 259/Z12/2020 bod 6, ze dne 09.11.2020, majetkoprávní záměr č. 2793.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. geometrický plán č. 741-77/2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Na podnět ORI v souvislosti s uskutečněnou investiční akcí „Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“ zahájil OSM jednání s vlastníky dotčených pozemků. ORI dohodl se společností TVARSTAV – REAL, s.r.o. darování části předmětného pozemku parc. č. 750 v k.ú. Loučka u Nového Jičína, i když původně, před samotnou stavbou, bylo Radou města dne 23.09.2020, usnesením č. 879/R34/2020 bod 15 a poté Zastupitelstvem města ze dne 09.11.2020, usnesením č. 259/12Z/2020 bod 6 schváleno úplatné nabytí pozemku. Z tohoto důvodu Rada města dne 24. 5. 2023 usnesením č. 588/12R/2023 zrušila své usnesení č. 879/34R/2020 bod 15 ze dne 23. 9. 2020 a zároveň se navrhuje zrušit výše uvedené rozhodnutí Zastupitelstva města o úplatném nabytí pozemku.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                                 Mgr. Adéla PrašivkováZávěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30. 5. 2023