Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Místní Agenda 21 - přijetí deklarace a jmenování odpovědného politika
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

přijmout Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění dle přílohy č. 1 materiálu,

2. jmenuje

Mgr. Ondřeje Syrovátku odpovědným politikem pro místní Agendu 21.

Přílohy
1. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Místní Agenda 21 je státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí. Praktické nastavení a hodnocení postupu realizátorů MA21 projednává a schvaluje Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Město jako realizátor MA21 dokládá svůj postup k udržitelnému rozvoji pomocí sady kritérií. Město Nový Jičín obhajuje kategorii „C“. Pro splnění jednoho z kritérií v této kategorii je nutné jmenovat politika pro místní Agendu 21 a dále přijmout deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 dle předloženého návrhu. Přijetím deklarace město potvrzuje zájem o aktivní realizaci místní Agendy 21.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad. 

                                              Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

 

Zpracovala: Bc. Markéta Jánošíková

 

Datum: 26.05.2023