Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2023 - dotace ex post
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje a vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2023 - dotace ex post podle předloženého návrhu v celkové výši 300.000 Kč, rozdělené na jednotlivé podprogramy takto:

1.

Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín ve výši 150.000 Kč (minimální výše poskytnuté dotace na jednu ČOV je 1.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace je 40.000 Kč),

2.

Podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín ve výši 150.000 Kč (minimální výše poskytnuté dotace na jednu nádrž je 1.000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace pro nadzemní nádrž je 10.000 Kč, maximální výše pro podzemní nádrž je 50.000 Kč).

Přílohy
1. Program_mesta_na_podporu_zivotniho_prostredi_2023.rtf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zadost_COV_2023_dotace_zivotni_prostredi.xls (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Kriteria COV 2023 dotace zivotni prostredi (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Vzor_smlouvy_COV_2023_dotace_zivotni_prostredi.rtf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Zadost_destovka_2023_dotace_zivotni_prostredi.xls (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Kriteria destovka 2023 dotace zivotniho prostredi (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Vzor_smlouvy_destovka_2023_dotace_zivotni_prostredi.rtf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Hana Schillerová, Odbor životního prostředí
Důvodová zpráva:

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 je alokováno na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín celkem 150.000 Kč a na podporu využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín celkem 150.000 Kč. Pro realizaci usnesení není nutno navrhovat a schvalovat rozpočtovou změnu.

Problematiku této konkrétní dotace projednala Komise životního prostředí na svém jednání dne 03.04.2023 a navrhla rozdělení částky tak, že na každý z podprogramů doporučila alokovat 50% z celkové částky na program.

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v předloženém znění.