Bod programu č. 3
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Zpráva o činnosti Rady města za období od 21.06.2023 do 23.08.2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 21.06.2023 do 23.08.2023.

Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:

Starosta města podává v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstvu města (čl. 7, odst. 7) "Zprávu o činnosti Rady města za období od 21.06.2023 do 23.08.2023".


V uvedeném období se konaly:
- 14. schůze Rady města 21.06.2023 v řádném termínu
- 15. schůze Rady města 10.07.2023 v mimořádném termínu
- 16. schůze Rady města 26.07.2023 v řádném termínu
- 17. schůze Rady města 23.08.2023 v řádném termínu


Usnesení z výše uvedených schůzí jsou k dispozici na webu "Portál pro členy RM a ZM Nový Jičín" a pro veřejnost v anonymizované podobě na webu města.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Ing. Jitka Štecová

Datum: 24.08.2023