Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.300.000 Kč pro Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024,

2. vyhlašuje

Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlásit (zveřejnit) Program dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.09.2023

Z: Bc. Olga Vítková

Přílohy
1. Program Památky (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise péče o památky dne 27.04.2023
Rada města Nový Jičín dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Vzhledem k požadavkům vlastníků na sjednocení finanční podpory na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně došlo ke spojení programu estetizace objektů a programu na zachování a obnovu kulturních památek a vznikl nový program – Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024.

 

Finanční objemy schválené na rok 2024
 

Zachování a obnova kulturních památek   600.000 Kč
Estetizace objektů   700.000 Kč
Sloučení programů - objemů1.300.000 Kč


Předpokládaný objem finančních prostředků v Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2024 je 1.300.000 Kč.

 

Hlavními změnami vyplývajícími ze sloučení programů je jednak přechod na vyplácení finančních prostředků předem (tj. ex ante, nikoli již ex post, jak tomu bylo v programu estetizace objektů), a dále to, že žádosti o dotace budou posuzovány Komisí péče o památky (dříve žádosti do programu estetizace objektů hodnotila Komise architektury a rozvoje města).


Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová

 

Datum: 23.08.2023