Bod programu č. 27
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Zrušení vnitřních předpisů
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. ruší

směrnici ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, vydanou usnesením č. 493/20Z/2022 ze dne 14.03.2022.

2. ruší

vnitřní předpis č. 12/2019 Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit, vydaný usnesením č. 513/22Z/2018 ze dne 07.06.2018. 

Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jana Jorpalidisová, Interní auditor
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o obcích“) a novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech“), nastavilo v roce 2015 formou vnitřních předpisů podmínky pro poskytování veřejné finanční podpory ve formě programových dotací a návratných finančních výpomocí (dále také "NFV") právnickým a fyzickým osobám v podporovaných oblastech (oblast sociální, sportovní, životního prostředí, volnočasu, kultury a památek).
 

Původní směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, která byla závazná pro žadatele o dotace a NFV, příjemce dotace a NFV a zaměstnance města, byla za období 2015 - 2023 novelizována celkem 5x. V roce 2018 vydalo ZM za účelem efektivního a správného čerpání dotace a finančního vypořádání dotace příjemcem vůči poskytovateli Metodiku k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit. ZM svým usnesením každoročně schvaluje a vyhlašuje dotační Programy, které obsahují konkrétní podmínky pro získání, použití a vypořádání dotací. Součástí vyhlášených programů je také vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín. Pro žadatele o dotaci a následně příjemce dotace jsou (především v oblasti sportu, kultury a volnočasu) právně závazné čtyři různé dokumenty (směrnice, pokyn, program, smlouva). Takto nastavený proces je pro žadatele, ale i pro zaměstnance značně komplikovaný a rovněž je složitá následná kontrola použití dotace příjemcem.
 

Z důvodu zjednodušení a zpřesnění celého dotačního procesu se podmínky pro poskytování a čerpání dotací zapracovaly pouze do vyhlašovaných Programů (s návazností na vzor veřejnoprávní smlouvy), proto se ZM doporučuje výše uvedené vnitřní předpisy města zrušit. Povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců města v rámci dotačního procesu budou stanoveny samostatným vnitřním předpisem.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad. 

                                             Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje v celku.

 

Zpracoval: Ing. Jana Jorpalidisová

 

Datum: 30.08.2023