Bod programu č. 40
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Darování pozemku parc. č. 1927, v k.ú. Šenov u Nového Jičína, obci Šenov u Nového Jičína, MPZ 3342
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

darovat pozemek parc. č. 1927 (zahrada o evidované výměře 106 m2) v obci Šenov u Nového Jičína, k.ú. Šenov u Nového Jičína, z vlastnictví města Nový Jičín do vlastnictví obce Šenov u Nového Jičína, se sídlem Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, majetkoprávní záměr 3342.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 27.06.2022 sdělení obce Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, PSČ 742 42 ve věci údržby pozemku parc. č. 1972 (zahrada o evidované výměře 106 m2) v k.ú. Šenov u Nového Jičína.

 

Vzhledem k tomu, že předchozí pokus o prodej předmětného pozemku z vlastnictví města byl neúspěšný (tj. nabídka prodeje předmětného pozemku byla odmítnuta ze strany majitele sousedního pozemku), a vzhledem k tomu, že město Nový Jičín nemá pro předmětný pozemek parc. č. 1927 v k.ú. Šenov u Nového Jičína žádné využití, přičemž však jeho vlastnictví přináší městu Nový Jičín náklady (daň z nemovitosti + náklady na údržbu) a žádné výnosy, pokládá OSM za hospodárné převést vlastnické právo k tomuto pozemku z vlastnictví města Nový Jičín a zbavit tak město těchto nákladů.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 730/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města darovat předmětný pozemek z vlastnictví města Nový Jičín do vlastnictví obce Šenov u Nového Jičína.

 

Vyvěšeno na úřední desce od 30.05.2023 do 15.06.2023.

 

Stanoviska:                

ORI: nemá námitek
OÚPSŘ: nemá námitek
OŽP: nemá námitek


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                          Mgr. Adéla Prašivková

 

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 Zpracoval:    Ivana Barošová

Datum:   22.08.2023