Bod programu č. 35
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej pozemku parc. č. 763/2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3098
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 763/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, společnosti ELPOS, s.r.o., se sídlem Hoblíkova 591/5, Nový Jičín, IČO 14614855, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 29.07.2023, jako cenu obvyklou ve výši 1.400 Kč/předmět prodeje, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.700 Kč, majetkoprávní záměr č. 3098.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Znalecký posudek č. 1556/166/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 24.05.2023 žádost společnosti ELPOS, s.r.o., se sídlem Hoblíkova 591/5, Nový Jičín, IČO 14614855, o prodej výše uvedeného pozemku, na němž se z části nachází část budovy č.p. 591 ve vlastnictví žadatele. Předmětný pozemek o výměře 2 m2 leží mezi dvěma pozemky, na nichž se nachází stavby ve vlastnictví soukromých osob (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Město nemá pro daný pozemek využití.

 

Jelikož byla část předmětného pozemku užívána bez jakéhokoli právního titulu, uplatňujeme vydání bezdůvodného obohacení v částce odpovídající obvyklému nájemnému za užívání předmětného pozemku za období 3 let zpětně ve výši 207,18 Kč/m2/rok, což ročně činí 414,36 Kč – schváleno Radou města dne 23.08.2023, usnesení č. 807/17R/2023 bodem 2 usnesení.

 

 

Stanoviska:

OŽP, ORI a OÚPSŘ – nemá námitek

stanovisko OF – nepodléhá DPH

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1556/166/2023 ze dne 29.07.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 1.400 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 3.700 Kč.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 721/16R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 28.07.2023 do 14.08.2023.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 807/17R/2023 (bodem 1 usnesení) doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  prodat předmětný pozemek a dále rozhodla uplatnit právo na náhradu za vydání bezdůvodného obohacení (bodem 2 usnesení).

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   24.08.2023