Bod programu č. 39
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Směna části pozemku parc. č. 448/2 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí za pozemek parc. č. 217/2 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 3340
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana P░░ Š░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 o koupi pozemku parc. č. 448/2 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 838 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodlo

nenabýt pozemek parc. č. 217/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 92 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína,

3. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana P░░ Š░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 o směnu části pozemku parc. č. 448/2 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 838 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, za pozemek parc. č. 217/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 92 m2) v obci Nový Jičín k. ú. Bludovice u Nového Jičína, a nezveřejnit tento záměr,

4. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3340.

Přílohy
1. snímek Nový Jičín-Horní předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek Bludovice u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 07.07.2022 žádost od pana P░░ Š░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Nový Jičín, PSČ 741 01 o prodej a koupi, případně částečnou směnu parc. č. 448/2 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 838 m2) v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a pozemku parc. č. 217/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 92 m2) v k. ú. Bludovice u Nového Jičína.

 

P. Š░░ ve své žádosti uvádí, že využití pozemku parc. č.  217/2 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína je velmi omezeno a narušeno stavbami, které byly vybudovány v obecním zájmu – autobusová zastávka, přechod pro chodce, umístění kontejnerů pro tříděný odpad.

 

Primárně hodlá žadatel na pozemku parc. č. 448/2 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, postavit budovu, která bude sloužit jako skladovací prostor. Prodejna a půjčovna outdoorových potřeb byl myšlen jako doplněk do budoucna, který by vyhovoval zájmům města v dané lokalitě, a proto podává žádost o odkup pozemku parc. č. 448/2 o výměře 838 m2, v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, který je v majetku města Nový Jičín.

 

Současně tímto nabízí ke směně či prodeji pozemek parc. č. 217/2 o výměře 92 m2, v k. ú. Bludovice u Nového Jičína.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 727/16R/2023 rozhodla nezveřejnit prodej pozemku parc. č. 448/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí a doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti o koupi předmětného pozemku.

 

Poté Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 728/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nenabýt pozemek parc. č. 217/2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína.

 

A dále Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 729/16R/2023 rozhodla nezveřejnit záměr směny pozemků, doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti o směnu předmětných pozemků a doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3340.

 

Stanoviska:

ORI: Pozemek parc. č. 217/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 92 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína je součástí ochranné zeleně a je na něm elektrická stanice. Nabytí do majetku města nepovažujeme nezbytným ani přínosným.

Žadatel změnil účel, ke kterému hodlá využít pozemek parc. č. 448/2 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, na skladový prostor. Z hlediska dlouhodobého rozvoje území doporučujeme tento pozemek ponechat v majetku města z důvodu možného rozvoje této lokality – brownfieldu bývalého horního nádraží. Nově byl záměr rozvoje lokality ve smyslu zpřístupnění řeky Jičínky obyvatelům pro krátkodobou rekreaci v zeleni potvrzen vedením města v červnu 2023. Pozemek parc. č. 448/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí je součástí tohoto plánovaného projektu. Nedoporučujeme vyhovět žádosti v celém rozsahu.

 

OÚPaSŘ: Vůči prodeji pozemku parc. č. 448/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí nemáme námitek. Výkup pozemku parc. č. 217/2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína považujeme za zbytný – na pozemku se nachází distribuční trafostanice a je dotčen elektrickým vedením. Směna pozemku parc. č. 217/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, ve vlastnictví města Nový Jičín, pokládáme za nevýhodnou, a proto ji nedoporučujeme.

OŽP:
Odpadové hospodářství: nemá námitek

Správa městské zeleně: nemá námitek

Správa městských lesů: nemá námitek

 


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr:  Doporučujeme přijmout usnesení v uvedeném znění.

 


Zpracoval: Ivana Barošová

 
Datum:  22.08.2023