Bod programu č. 34
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 1881/3 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3097
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na pozemku parc. č. st. 1881/3 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, České republice - Ministerstvu obrany ČR, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, IČO 60162694, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na částku 14.750 Kč/předmět prodeje, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3097.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Znalecký posudek č. 1536/145/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 04.04.2023 žádost Ministerstva obrany, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor správy nemovitého majetku, Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno, v níž žádá o prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ předmětného pozemku, který se nachází uvnitř vojenského areálu ve vlastnictví České republiky, přičemž žadateli Ministerstvu obrany náleží příslušnost hospodařit s majetkem státu.

Pro město je podíl na tomto pozemku nevyužitelný.

 

Stanovisko OF – prodej pozemku nepodléhá DPH

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1536/145/2023 ze dne 21.06.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 14.750 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč.

 

Vydání bezdůvodného obohacení u tohoto pozemku nebylo uplatněno, jelikož do konce roku 2022 mělo Ministerstvo obrany tento pozemek spolu s dalšími pozemky ve vojenském areálu v nájmu, a to za 1 Kč/m2/rok (nájemní smlouva č. P2007-519/MO). Poté bylo u pozemků ve vojenském areálu, mimo předmětný pozemek, Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 18 C 368/2019-240 určeno vlastnictví ve prospěch  ČR - Ministerstva obrany s právní mocí ke dni 12.01.2023.

Vyčíslení bezdůvodného obohacení by tedy bylo v řádu několika málo korun českých.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 720/16R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 29.05.2023 do 13.06.2023.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 720/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  o prodeji předmětného pozemku, ale za cenu nižší, než jaká je podle znaleckého posudku. Odbor předložil návrh poloviny ceny dle posudku s tím, že město je vlastníkem pouze ideální poloviny. Posudek byl však zpracován pouze na ideální podíl ve vlastnictví města, proto cena musí odpovídat vyčíslení hodnoty dle znaleckého posudku, tj. částce 14.750 Kč.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 823/17R/2023 změnila své usnesení tak, že nově bude znít: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětný pozemek za částku 14.750 Kč.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   24.08.2023