Bod programu č. 32
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Výstavba RD Pod Skalkou – 3. etapa – změna zastavovací studie, MPZ 3066
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. souhlasí

se změnou zastavovací studie na výstavbu RD Pod Skalkou – 3. etapa spočívající v upuštění od vybudování STL plynovodu pro společnost Feigen Project Financing, s.r.o., se sídlem Smetanova 841, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 28529197, a dále se změnou realizací staveb specifikovaných na straně 3 žádosti, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č. 3066.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. žádost společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. doplnění žádosti (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dne 13.09.2021 usnesením č. 410/Z17/2021 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení nabídkového řízení na prodej pozemků určených pro stavbu rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou v katastrálním území Loučka u Nového Jičína a Nový Jičín – Horní Předměstí a rozhodlo prodat pozemky parc. č. 795/68 (orná půda o evidované výměře 29 860 m2), parc. č. 795/58 (orná půda o evidované výměře 3 121 m2), parc .č. 795/69 (orná půda o evidované výměře 1 174 m2) a parc. č. 795/80 (orná půda o evidované výměře 966 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, a pozemky parc. č. 509/189 (orná půda o evidované výměře 1 529 m2), parc. č. 568/6 (zahrada o evidované výměře 271 m2), parc. č. 509/211 (orná půda o evidované výměře 630 m2) a parc. č. 509/213 (orná půda o evidovaném výměře 572 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, společnosti Feigen Project Financing, s.r.o., se sídlem Smetanova 841, Vsetín, PSČ 755 01, IČO 28529197, za nabídnutou cenu ve výši 15.188.311 Kč bez DPH, k ceně byla přičtena DPH dle aktuálně platné výše.

 

Dne 20.12.2021 byla uzavřena mezi městem Nový Jičín a společností Feigen Project Financing, s.r.o. kupní smlouva č. P2021-330/OSM, jejíž přílohou č. 2 byla zastavovací studie „výstavba RD Pod Skalkou – III. Etapa“.

 

Dne 17.07.2023 obdržel Odbor správy majetku žádost od společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. o přehodnocení požadavku možnosti připojení rodinných domů na STL (středotlaký) plynovod v lokalitě Pod Skalkou III. etapa. Žádají o změnu studie, tedy zrušení možnosti zásobování plynem jednotlivé RD, a to i vybudování nového STL plynovodu na stávající PZ (plynárenské zařízení) v navazujícím území v ul. Tolstého – viz příloha č. 2.

 

V rámci projekčních prací společnosti Feigen Project Financing, s.r.o. vyplynulo, že plynofikace území není zcela účelná. V rámci energetické krize a nutnosti stavět stavby s téměř nulovou energetickou náročností (FTV, tepelná čerpadla, rekuperace apod.) není ze strany potenciálních zájemců o stavební pozemky zájem o připojení na STL plynovod. Pokud by se plynovod vybudoval a nebyl by zájem ze strany stavebníků o připojení, byl by problém s provozováním tohoto plynovodu a navíc by město nemělo ani příjem ve formě nájmu. Na druhou stranu společnost Feigen vybuduje jiné stavby, které ve studii nebyly (více viz příloha).

 

Dle kupní smlouvy č. P2021-330/OSM, článek VI. bod 6.1. vyplývá následující:

„Kupující se zavazuje provést na Pozemku stavbu infrastruktury k rodinným domům a stavby rodinných domů (dále jen „stavba“), které budou plně respektovat podmínky Studie a Regulativů.“

 

a dále bod 6.2.:

„Odchýlení se od podmínek Studie či regulativů je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.“

Žadatel společnost Feigen Project Financing, s.r.o. dále uvádí žádost o doplnění studie:

  • Nové dvě kontejnerové uložiště, se kterými studie nepočítala, jelikož tyto byly zrušeny vybudováním příjezdových cest (větev A a C – spojovací větve na pozemcích parc. č. 509/211 a 509/213 v k.ú. Nový Jičín-Horn Předměstí) do lokality.
  • Úpravy trasy kanalizace na pozemku parc. č. 509/189 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí tak, aby bylo možné pozemek v budoucnu lépe využít bez omezení ochranných pásem sítí. Vyvolaná změna znamenala zvýšené náklady v prodloužení trasy dešťové a splaškové kanalizace a přidání patřičného množství revizních šachet i změnu již dopracované projektové dokumentace. 
  • Zbudování veřejného osvětlení na spojovacím chodníku k ul. Tolstého. Ve studii toto veřejné osvětlení nebylo zamýšleno.
  • Příprava pro poskytovatele vysokorychlostního internetu v lokalitě.


Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 804/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout udělit souhlas se změnou zastavovací studie na výstavbu RD Pod Skalkou – 3. etapa a změnou realizace staveb.

 


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.
 

 


Zpracoval: Ivana Barošová
 
Datum:  22.08.2023