Bod programu č. 29
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Darování pozemku parc.č. 1481/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, bez MPZ
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

darovat pozemek parc. č. 1481/3 (trvalý travní porost) o výměře 279 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, z vlastnictví města Nový Jičín do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, bez MPZ.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 30.01.2023 žádost Moravskoslezského kraje o majetkové převody pozemků mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským krajem. V návaznosti na jednání Moravskoslezského kraje s panem místostarostou JUDr. Dobrozemským byl dne 19.06.2023 ještě doplněn předmět daru o výše uvedený pozemek. Předmětný pozemek přímo navazuje na pozemek parc.č. 1481/1 v k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodařit pro Střední školu technickou a zemědělskou, Nový Jičín. Pro město není předmětný pozemek využitelný.

 

Jedná se o jeden z několika převodů (darováním) navzájem mezi týmiž účastníky. Ostatní převody mezi těmito účastníky formou daru byly schváleny na Zastupitelstvu města usnesením č. 184/5Z/2023 ze dne 12.06.2023. Vše bude řešeno jednou darovací smlouvou.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 714/16R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru darování předmětného pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 28.07.2023 do 14.08.2023.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 801/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  darovat předmětný pozemek.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   22.08.2023