Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024 - SPORT D
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 8.500.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024 - SPORT D,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024 - SPORT D dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.09.2023

Z: Mgr. Markéta Kvitová

Přílohy
1. Program SPORT D (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sportovní dne 03.05.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Vzhledem k požadavku na vytvoření nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín byla jmenována pracovní skupina, která  navrhla úpravu jednotlivých programů města. Hlavní změnou je sjednocení veškerých požadavků na žadatele o dotaci pouze do jednoho programu týkajícího se konkrétní oblasti tak, aby to bylo uživatelsky přívětivější. Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace jsou jasně vymezeny pouze v daném programu. Ostatní důležitá ujednání řeší v případě schválení dotace konkrétní  smlouva. Pro jasný a jednotný postup poskytovatele dotace bude schválen pouze vnitřní předpis „Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín“. Vydání tohoto přepisu je v  kompetenci tajemníka úřadu.
 

Tímto procesem budou následně zrušeny předpisy č. 1/2022 „Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,“ „Programy města Nový Jičín na podporu (….konkrétní oblast) pro rok 2023“ a také vnitřní předpis č. 12/2019 tj. „Metodika k uznatelným výdajům financovaných z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit“.

 

Hlavní změny tohoto Programu jsou:

  • poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných výdajů realizované činnosti u programu SPORT D maximálně do výše 70 %, spoluúčast žadatele je minimálně 30 % z celkových uznatelných výdajů na činnost. Spoluúčast žadatele nemohou tvořit neuznatelné výdaje činnosti,
  • osobní náklady zaměstnanců na základě pracovních smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) jsou uznatelné pouze do výše 70 % celkově přidělené dotace (musí doložit kopii dané smlouvy/dohody, doklady o úhradě a doklad o úhradě zákonných odvodů),
  • u oprav a udržování sportovního zařízení musí příjemce v případě oprav nad 100.000Kč  za jednotlivou akci mít souhlas poskytovatele dotace a je nutno doložit fotodokumentaci,
  • náklady na ostatní služby jsou více upřesněny v maximálních možných částkách čerpání,
  • povinnost žadatele o dotaci mít ve Sbírce listin, která je součástí veřejného rejstříku, založeny povinné dokumenty dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
  • při vyúčtování dotace musí příjemce dotace předložit kopie účetních dokladů uplatněných v rámci dotace včetně kopií dokladů prokazujících spoluúčast příjemce dotace,
  • úpravou prošel i formulář žádosti o dotaci, kde poskytovatel dotace požaduje začlenění jednotlivých výdajů  do nákladových účtů, což poskytuje možnost pro širší uplatnění nákladů s tím, že celková výše dotace se bude odvíjet od položek uvedených žadatelem v rozpočtu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Příjemce smí překročit plánovanou výši jednotlivých položek uznatelných nákladů (spojených s úhradou) pouze na vrub (k tíži) jiné plánované položky předloženého rozpočtu s tím, že nepřekročí celkovou výši poskytnuté dotace a překročení položky nebude vyšší než 50 % její původní výše. Příjemce není oprávněn čerpat dotaci na položku, u které neměl navrženo v rozpočtu její financování z dotace.

Stanovisko Komise sportovní: Členové Komise sportovní na svém jednání dne 03.05.2023 navrhli přidělení finančních prostředků do  Podprogramu D, nyní samostatného Programu města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2024 - SPORT D, ve výši 8.500.000 Kč z celkové alokované částky 20.800.000 Kč pro program města Nový Jičín na podporu sportu a doporučili Radě města takto ke schválení.

Na Radě města konané dne 23.8.2023 došlo k úpravě programu v čl. VII., odst. 2,písm. D. Ostatní služby (účet 518) - bylo doplněno písmeno f) svoz a likvidace odpadů.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad. Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková, Markéta Kvitová

 

Datum: 24.8.2023