Bod programu č. 13
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Daňové milostivé léto
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

v souladu se zákonem č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, v platném znění, aplikaci "Daňového milostivého léta 2023" v rozsahu místních poplatků zavedených městem Nový Jičín a v rozsahu odvodů za porušení rozpočtové kázně, a to u pohledávek, které město Nový Jičín evidovalo k datu 30.09.2022.

Přílohy
1. Základní informace z MF ČR (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Metodická pomůcka z MF ČR (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města Nový Jičín dne 23.08.2023.
bude ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 30.08.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Pokud jde o oblast peněžitých plnění spravovaných orgány územních samosprávných celků je zákonem č. 182/2003 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, v platném znění, poskytnuto obcím (resp. hlavnímu městu Praze) a krajům zákonné zmocnění pro přijetí usnesení příslušného zastupitelstva, kterým by došlo k aplikování navrhovaného zákona též na některá z těchto peněžitých plnění. Rozhodnutí je v této věci tedy ponecháno v rukou územní samosprávy, což především umožní zohlednit případné administrativní dopady aplikace zákona na konkrétní územní samosprávný celek (zejména otázka kapacitních možností řešení dané nové jednorázové agendy) a současně respektuje právo na samosprávu včetně rozpočtové autonomie územních samosprávných celků. Zmocnění přitom umožní aplikaci návrhu zákona na oblast těchto peněžitých plnění: 

  • místních poplatků podle zákona o místních poplatcích, resp. na příslušenství v podobě zvýšení poplatku podle § 11 odst. 3 tohoto zákona (které má mimo jiné charakter časové sankce za neuhrazení poplatku, tedy charakter obdobný úroku z prodlení podle daňového řádu, který se sám o sobě podle odstavce 5 téhož paragrafu v případě místních poplatků neuplatní),
  • odvodů za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, resp. na jejich příslušenství v podobě penále (které zde má rovněž charakter časové sankce za neuhrazení odvodu, tedy charakter obdobný úroku z prodlení podle daňového řádu).

V souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, se tedy navrhuje Zastupitelstvu města Nový Jičín aplikace v pořadí již třetího, tentokrát "daňového" milostivého léta využitelného i pro dlužníky na místních poplatcích zavedených ve městě Nový Jičín, tj. místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství a také z titulu porušení rozpočtové kázně.
 

Zmíněné "Daňové milostivé léto" se týká příslušenství neuhrazených místních poplatků (v podmínkách města Nový Jičín tedy navýšení poplatku a náklady řízení) a bagatelních dluhů na místních poplatcích (jednotlivě do výše 200 Kč) vzniklých do 30.09.2022. O odpuštění příslušenství poplatku mohou žádat pouze fyzické osoby (včetně OSVČ), přičemž musí být samotný dlužný místní poplatek uhrazen městu nejpozději do 30.11.2023. 

 

O odpuštění příslušenství poplatku musí dlužník požádat správce poplatku (Městský úřad Nový Jičín) písemně vždy, u bagatelních nedoplatků na místních poplatcích i nákladech řízení všech dlužníků (jak fyzických, tak i právnických osob) dochází k zániku automaticky (bez podané žádosti), pokud jejich součet není vyšší než 1.000 Kč. Žádost lze podat na správce poplatku Městský úřad Nový Jičín volnou formou, vždy je však podmínkou, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

 

Rada města na své schůzi dne 23. 8. 2023 doporučila svým usnesením č. 799/17R/2023 Zastupitelstvu města schválit v souladu se zákonem č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, v platném znění, aplikaci "Daňového milostivého léta 2023" v rozsahu místních poplatků zavedených městem Nový Jičín a v rozsahu odvodů za porušení rozpočtové kázně u pohledávek, které město Nový Jičín evidovalo k datu 30.09.2022.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Odbor finanční doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu.

 

Zpracovala: Ing. Jarmila Straková spolu s úsekem pohledávek 

 

Datum: 24.08.2023

.