Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Darování nemovitostí na ul. U Jezu v části Žilina, Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

darovat pozemek parc. č. 607, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova čp. 9, jiná stavba, v části obce Žilina a pozemek parc. č. 608, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 2, jiná stavba, v části obce Žilina, v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína (Lokalita U Jezu) Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692.

 

Přílohy
1. Příloha č. 1 Žádost Moravskoslezského kraje o majetkoprávní převod.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 Výpis z katastru nemovitostí.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Příloha č. 3 Katastrální mapa s vyznačením prodávaných nemovitostí.png (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 4 Znalecký posudek - 48-2023.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Předmětem darování jsou dva pozemky s budovami v Lokalitě U Jezu v části obce Žilina v Novém Jičíně. Technický stav budov je špatný, dům čp. 2 na pozemku p.č. 608 je vhodný k demolici. Přípojky inženýrských sítí jsou nefunkční. Budovy bez rekonstrukce jsou nevyužitelné. Objekty jsou pro město v současné době nepotřebné a jsou obtížně využitelné způsobem, který by generoval příjmy.

 

Moravskoslezský kraj podal žádost o majetkoprávní převody týkající se také některých nemovitostí lokality U Jezu (viz příloha č. 1 materiálu). Záměr prodeje těchto nemovitých věcí spolu s ostatními nemovitostmi tvořícími usedlost byl od r. 2021 opakovaně zveřejňován bez jakéhokoliv zájmu o koupi. Na základě žádosti Kraje byl vypracován nový znalecký posudek na výše uvedenou část areálu, která by měla být předmětem darování. Dle znaleckého posudku Ing. Petra Cvejna č. 48/2023 (viz příloha č. 4 materiálu) činila obvyklá cena nemovitostí ke dni 12.04.2023 2.220.000 Kč. Záměr darování je součástí komplexu vzájemných majetkoprávních převodů mezi Městem a Krajem, z nichž některé již byly Zastupitelstvem města schváleny.

 

O ostatní nemovitosti v lokalitě, tj. sousední pozemek parc. č. 609 s  budovou v katastru nemovitostí neevidovanou, pozemek parc. č. 610 s budovou č. p. 287, a pozemek parc. č. 611 požádala Charita Nový Jičín, která je hodlá využít za účelem vybudování objektu pro azylové bydlení rodin s dětmi a skladovacího zázemí pro potravinové a jiné materiální sbírky. Tento záměr by neměl nijak bránit záměru Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace (jíž by měly být pozemky Krajem svěřeny k hospodaření), a to vybudování dílen pro obor „opravář zemědělských strojů“, přičemž pozemky by měly být přičleněny k areálu této školy a oploceny tak, že přístup k nim bude zřízen přes tento areál. Škola požádala pouze o dočasný přístup přes pozemek parc. č. 611 z důvodu stavebních prací.

 

Rada města Nový Jičín na svém zasedání konaném dne 26.07.2023 rozhodla usnesením číslo 701/16R/2023 o zveřejnění adresného záměru darování pozemků. Záměr č. 38/2023 byl zveřejněn  na úřední desce od 28.07.2023 do 14.08.2023. K záměru nepodal nikdo připomínky ani námitky.

Rada města Nový Jičín na svém zasedání konaném dne 23.08.2023 doporučila Zastupitelstvu města usnesením číslo 793/17R/2023 rozhodnout darovat nemovitost na ul. U Jezu v části Žilina Moravskoslezskému kraji.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Lucie Štěpánová


Závěr:   Odbor bytový doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

 
Zpracovala:   Monika Svobodová

 

Datum : 28.08.2023