Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Dodatek k uzavřené veřejnoprávní smlouvě (MAK Dental s.r.o)
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2022-281/OSV uzavřené dne 02.05.2022  mezi městem Nový Jičín a společností MAK Dental s.r.o., se sídlem Fučíkova 169, 742 45 Fulnek, IČO 09703233, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Pr1_dodatek_c_1_ke_smlouve_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Pr2_zadost_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Pr3_uzavrena_smlouva (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 08.06.2023
Rada města dne 26.07.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města na svém 20.  jednání dne 14.03.2022 usnesením č. 480/Z20/2022 rozhodlo o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města ve výši 300.000 Kč společnosti MAK Dental s.r.o. se sídlem 742 45  Fulnek, Fučíkova 169,  IČO 09703233 na projekt s názvem: Modernizace vybavení a rozšíření ordinace MAK Dental s.r.o. Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 27.01.2022-31.12.2023. (Žádost společnosti byla uplatněna v rámci řádně vyhlášeného programového řízení města: Program města Nový Jičín na podporu stomatologické péče ve městě Nový Jičín).
S příjemcem dotace byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. V2022-281/OSV (příloha č. 3 materiálu).
Spol. MAK DENTAL s.r.o. uzavřela smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč v rámci uvedeného programu s tím, že do dvou let od uzavření smlouvy dotaci vyúčtuje dle podmínek smlouvy a Programu. Dotace byla poskytnuta ve výši 300.000 Kč za podmínky podpory nově přijatých 300 občanů/obyvatel města Nový Jičín službami této ordinace (dle kritérií vyhlášeného Programu).

Dne 28.05.2023  obdrželo město Nový Jičín Žádost o prodloužení lhůty pro splnění podmínek čerpání dotace z Programu města Nový Jičín na podporu dostupnosti stomatologické péče ve městě Nový Jičín (příloha č. 2 materiálu) o dva roky, oproti původně uzavřené veřejnoprávní smlouvě. Společnost v současné době zdaleka nenaplnila závazek registrace 300 občanů města v této ordinaci.

Posouzením žádosti o prodloužení lhůty se zabývala sociální a zdravotnická komise na svém 7. jednání dne 08.06.2023. V rámci diskuse a konečného návrhu se přihlíželo k situaci ohledně všeobecného nedostatku stomatologů v území, diskutovali se možnosti města ve změně tohoto stavu, kdy dotace na podpořeného občana je jednou z mála možností pozitivního ovlivnění nedostatku kapacit stomatologů v území. Dále se diskutovala reálnost splnění podmínek smlouvy dle informací poskytnutých žadatelem. V rámci diskuse zaznívala jak kladná či záporná stanoviska členů komise, např. kdy odložení plnění podmínky a případná následná vratka není ošetřena inflační doložkou, město má v uzavřené smlouvě vázané peníze, za které v řádném termínu nemá splněný výsledek (kdy jeho plnění je diskutabilní a hodnota finančních prostředků města v reálném čase díky inflaci klesá). Na základě výše uvedeného bylo  navrženo prodloužení plnění podmínky smlouvy o jeden rok  tj. do 31.12.2024, s následným předložením vyúčtování dotace k 31.01.2025.

Dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě (příloha č. 1 předloženého materiálu) je připraven ve znění usnesení Sociální a zdravotnické komise. Rada města na svém jednání dne 26.07.2023  doporučila Zastupitelstvu města svým usesením č. 696/16R/2023 přijmout usnesení v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: ---
Stanovisko dotčených orgánů: :  VII/5   Komise  doporučuje orgánům města uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. V2022-281/OSV s termínem plnění podmínky počtu podpořených osob z Nového Jičína do 31.12.2024 s následným předložením vyúčtování dotace do 31.01.2025. (Hlasování: Pro : 9  Proti: 1 Zdržel se:0.  Usnesení bylo přijato.)
Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: OSV předkládá orgánům města návrh usnesení dle stanoviska odborné komise, které se doporučuje přijmout v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 23.08.2023