Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Plnění schváleného-upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací k 30.06.2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

plnění schváleného-upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací k 30.06.2023 ve znění příloh č. 1-5 předloženého materiálu.

Přílohy
1. 2.a) Tabulková část: město Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. 2.b) Tabulková část: přehled schválených úprav rozpočtu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. 2.c) Tabulková část: příspěvkové organizace města Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. 2.d) Tabulková část: poskytnuté dotace a dary (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. 2.e) Tabulková část: pohledávky a závazky (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Textová část (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města Nový Jičín dne 23.08.2023.
ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 30.08.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Dle § 15 odst. 1. zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů : "Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě po celý rozpočtový rok". To znamená, že vždy k 30.6. a k 31.12. město Nový Jičín každoročně sumarizuje, vyhodnocuje a kontroluje skutečné plnění příjmů i výdajů, zda je v souladu se schváleným, popř. stávajícím upraveným rozpočtem města na daný rok po jeho schválených změnách.
Rada města i Finanční výbor Zastupitelstva města doporučují vzít na vědomí.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 


Zpracovali: Ing. Jarmila Straková a kolektiv odboru finančního + ostatní vedoucí odborů, organizačních složek města a ředitel Městské policie Nový Jičín

Datum: 11.08.2023