Bod programu č. 33
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej pozemku parc. č. 653 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 3096
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 653 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 76 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, panu Z░░░░  R░░░  nar. ░░░░ ░░  bytem ░░░░ ░░  Nový Jičín, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 30.07.2023 jako cenu obvyklou ve výši 53.200 Kč/předmět prodeje + DPH dle aktuálně platné výše, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3096.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Znalecký posudek č. 1557/167/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 14.03.2023 žádost pana Z░░░░ R░░ bytem ░░░░ ░░ Nový Jičín, kde žádá o prodej výše uvedeného pozemku, který mají nyní pronajatý rodiče žadatele (smlouva č. P2017-089/OMRI) a který slouží jako příjezd k nemovitým věcem ve vlastnictví rodičů žadatele, a to k pozemkům parc. č. st. 31/2, parc. č. st. 31/4 a parc. č. 661, vše v k.ú. Kojetín u Starého Jičína. Rodiče žadatele byli vyzváni k vyjádření k prodeji předmětného pozemku.

 

Stanoviska:

OŽP, ORI a OÚPSŘ – nemá námitek

OF – podléhá DPH

OV Kojetín – souhlasí s prodejem

Vyjádření rodičů žadatele k prodeji – souhlasí s prodejem pozemku

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1557/167/2023 ze dne 30.07.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 53.200 Kč. Vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 719/16R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku.

 

Zveřejněno na úřední desce od 28.07.2023 do 14.08.2023.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 806/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout  prodat předmětný pozemek.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   24.08.2023