Bod programu č. 31
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Nedoporučený bezúplatný převod pozemku parc.č. 642 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3036
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti Společenství vlastníků Beskydská 442, Nový Jičín, IČO 17676401, o bezúplatný převod pozemku parc. č. 642 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 317 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, ve prospěch Společenství vlastníků Beskydská 442, se sídlem Beskydská 442, Nový Jičín, IČO 17676401.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. list vlastnictví č. 2690 k.ú. Žilina u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Jedná se o pozemek pod bytovým domem č.p. 442, Žilina. V minulosti byl projednáván pronájem předmětného pozemku s SBD Venkov, který byl tehdy vlastníkem bytového domu, kdy Rada města dne 20.07.2022 schválila pronájem nemovitosti a uzavření dohody o vydání plnění z bezdůvodného obohacení usnesením č. 2069/63R/2022. S SBD Venkov byla uzavřena Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení č. P2022/0279/OSM za období od 19.07.2019 do 18.07.2022, avšak nájemní smlouva již uzavřena nebyla z důvodu odkoupení byt. jednotek do osobního vlastnictví jednotlivých členů. Vlastníci jednotlivých bytů tedy byli vyzvání k podání žádosti o prodej či nájem pozemku pod bytovým domem. Tito požádali o posečkání do doby, než si zřídí SVJ.

 

Dne 12.06.2023 obdržel Odbor správy majetku žádost Společenství vlastníků Beskydská 442 o pronájem za 1 Kč/předmět nájmu případně o bezúplatný převod předmětné nemovitosti. Rozhodnutí ve věci nájmu přísluší radě města, která tuto problematiku řeší v rámci svých kompetencí.

Zastupitelstvo města dne 13.12.2021 usnesením č. 463/Z19/2021 rozhodlo prodat obdobné pozemky pod bytovými domy parc.č. 471/4, parc.č. 450/4, parc.č. 450/3, parc.č. 450/6 a parc.č. 450/5, vše v k.ú. Loučka u Nového Jičína a pozemku pod bytovým domem parc.č. 643 v k.ú. Žilina u Nového Jičína (kupní smlouva č. P2022/0140/OSM), a to úplatně.

S ohledem na povinnost města péče řádného hospodáře ve vztahu k majetku města, nejeví se v souladu s touto povinností přenechat pozemek parc. č. 642 v k.ú. Žilina u Nového Jičína pod předmětným bytovým domem bezúplatně do vlastnictví Společenství vlastníků Beskydská 442. O koupi pozemku za cenu obvyklou pak Společneství vlastníků Beskydská 442 město nepožádalo. Doporučuje se tedy vyhovět žádosti Společenství vlastníků Beskydská 442 o pronájem pozemku pod předmětným bytovým domem.

Rada města svým usnesením ze dne 26. 7. 2023 uvedeným pod č. 718/16R/2023 doporučila rozhodnout Zastupitelstvu města tak, jak je navrženo v usnesení.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala:    Barbora HradilováDatum:   11.07.2023