Bod programu č. 43
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Nabytí části pozemku parc.č. 641 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, formou daru, V 589
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

zrušit své usnesení č. 191/5Z/2023 ze dne 12.06.2023,

2. rozhodlo

nabýt část pozemku parc. č. 641 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle Geometrického plánu č. 1923-401/2023 ze dne 19.07.2023 označenou jako pozemek parc.č. 641/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 16 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, z vlastnictví pana P░░  P░░░  nar. ░░░░ ░░  bytem ░░░░ ░░░░  Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, do vlastnictví města, a to formou daru, majetkoprávní záměr V 589.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. budoucí smlouva rok 1999 (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Geometrický plán č. 1923-401/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

V rámci investiční akce města vybudovat na ulici Štefánikova v lokalitě penzionu U zvonu veřejnou komunikaci byla mezi městem Nový Jičín a panem P░░░░ uzavřena dne 01.10.1999 Smlouva o budoucí smlouvě darovací. K uzavření darovací smlouvy po vybudování veřejné komunikace nedošlo, důvod se nepodařilo dohledat. Vzhledem k době uzavření smlouvy budoucí, kdy uplynulo více než 20 let, doporučujeme pro bezproblémový vklad vlastnického práva na město, aby nabytí části pozemku bylo schváleno v orgánech města znovu.

 

Radou města usnesením č. 592/12R/2023 ze dne 24.05.2023 a dále Zastupitelstvem města usnesením č. 191/5Z/2023 ze dne 12.06.2023 byl schválen prodej celého předmětného pozemku – následně pan P░░░ upozornil, že předmětem převodu může být pouze část předmětného pozemku – viz geometrický plán č. 1923-401/2023 ze dne 19.07.2023.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 814/17R/2023 zrušila své usnesení č. 592/12R/2023 ze dne 24.05.2023 a doporučila Zastupitelstvu města zrušit své usnesení č. 191/5Z/2023 ze dne 12.06.2023 a dále doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nabýt předmětnou část pozemku z vlastnictví pana P░░  P░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  bytem ░░░░ ░░░░  Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, do vlastnictví města, a to formou daru.

 
Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Barbora Hradilová

 

 

Datum: 24.08.2023