Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

schválit objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 8.290.000 Kč a  s předpokládaným/minimálním objemem finančních prostředků z rozpočtů obcí v rámci ORP Nový Jičín v celkové výši 934.415 Kč pro rok 2024,

2. rozhodlo

schválit a vyhlásit  Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

uložit vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.09.2023

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí

Přílohy
1. Pr1_program_socialni_sluzby (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.03.2023,13.04.2023 a 30.08.2023.
Rada města dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Na základě procesu nastavování nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín, který měl za cíl aktualizaci všech programů města, vyloučení nesrovnalostí a zapracování poznatků z kontrol a praxe,  včetně nastavení provazby všech dokumentů vážících se k uvedenému procesu, jsou orgánům města předloženy Programy administrované odborem sociálních věcí zdejšího úřadu, připravené ke schválení a vyhlášení Zastupitelstvem města v září t.r.

K nejvýznamnějším změnám v rámci tohoto procesu náleží: transformace podprogramů do samostatných Programů a s tím související časová variabilita vyhlašování jednotlivých Programů (reagující na charakter jednotlivých programů), změny v oblasti povinností příjemců a poskytovatelů dotací (v souladu se stávající legislativou a praxí), nová formulace cílů programů, formální úprava programů (snaha o jednotnost a stejný vizuální styl všech administrovaných programů města), zapracování hodnotících kritérií přímo do znění programů. Změny ve způsobech podání žádosti reflektují praxi úřadů a jednotlivě reagují na širokou pestrost žadatelů v určitých programech.  U některých programů (Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální) došlo ke zvýšení horní hranice poskytované dotace s ohledem na zvyšující se nákladovost předkládaných projektů/akcí/žádostí. V rámci úprav došlo k důslednější specifikaci věcně a časově uznatelných nákladů, je připraven nový návrh Veřejnoprávních smluv a dále došlo k úpravě používaných formulářů, kam byly zapracovány přijaté změny v rámci změnového procesu programů.
 

Původní Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti včetně podprogramů:  
Sociální a zdravotnická  komise na svých jednáních dne 02.03.2023 a 13.04.2023   projednávala znění a návrh případných změn v původním Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti  (v členění jednotlivých podprogramů). Do samotného znění Programu se významným způsobem nezasahovalo. Tak,  jak je Program (nyní Programy) koncipován, naplňuje koncepci podpory sociální oblasti z rozpočtu města v rámci jednotlivých oblastí.

Znění Programu na podporu celoroční činnosti sociálních služeb je upraveno tak, aby bylo umožněno reflektovat změny vyplývající z uzavřených Smluv o budoucí finanční participaci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb  ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" a žádosti o individuální dotace z rozpočtu obcí na spolufinancování soc. služeb, v souladu s usnesením Rady města č. 384/8R/2023 ze dne 22.03.2023.

Dále jednání odborné komise dne 13.04.2023  navrhlo alokaci mezi podprogramy, která byla následně upravena v souladu se změnou koncepce tímto způsobem: V/7 Komise navrhuje orgánům města následující rozdělení celkové alokace finančních prostředků do sociálního programu uvedeným způsobem:

Podprogram A: 8.290.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnost sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,

Podprogram B:    200.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální,

Podprogram C:    420.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální,

Podprogram D:    650.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních

Podprogram E:    240.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě.

(Hlasování: Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 0   Usnesení bylo přijato.).

 

Další dílčí podprogramy (podprogram B, podprogram D), nyní nově Programy  tj. Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální (s předpokládanou alokací ve výši 200.000 Kč, Program na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních (s předpokládanou alokací 650.000 Kč) a dále  Program na podporu dostupnosti stomatologické péče (zatím bez alokace finančních prostředků z rozpočtu města) budou předloženy ke schválení a vyhlášení na prosincovém Zastupitelstvu města.

Rada města na svém jednání dne 23.08.2023 doporučila svým usnesením č. 772/17R/2023 uvedený Program ke schválení a vyhlášení. Částka spolufinancování obcí v rámci usnesení č. 1 je reálně vyšší (1.459.028 Kč) a odpovídá skutečné výši spolufinancování sociálních služeb obcemi v rámci ORP Nový Jičín pro rok 2024, po schválení poskytnutí dotací ke spolufinancování sociálních služeb v příslušných zastupitelstvech obcí (Radou města byl schválen minimální objem spolufinancování obcí, které byl v době přípravy materiálů znám z jednání/usnesení místních zastupitelstev).Dopad na rozpočet města: vyjádřeno prvním usnesením.
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/ Komise doporučuje orgánům města vyhlásit připravené Programy města Nový Jičín administrované odborem sociálních věcí ve formě a časovém harmonogramu připraveném odborem a  předložené orgánům města. (Hlasování: Pro 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.)
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková
 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navržené znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 24.08.2023