Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu "Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" mezi městem Nový Jičín a těmito obcemi
a) obec Bartošovice, sídlo: 742 45 Bartošovice č. 135, IČO 00297721
b) obec Bernartice nad Odrou, sídlo: 741 01 Bernartice nad Odrou 200, IČO 00600717
c) obec Hladké Životice, sídlo: 742 47 Hladké Životice, Hlavní 208, IČO 00848468
d) obec Hodslavice, sídlo: 742 71 Hodslavice 211, IČO 00297917
e) obec Hostašovice, sídlo: IČ 741 01 Hostašovice 44, IČO 00600725
f) obec Jeseník nad Odrou, sídlo: 742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČO 00297976
g) obec Kunín, sídlo: 742 53 Kunín 69, IČO 00600733
h) obec Libhošť, sídlo: 742 57 Libhošť 1, IČO 72086718
i) obec Mořkov, sídlo: 742 72 Mořkov, Horní 10, IČO 00988191
j) obec Rybí, sídlo: 742 65 Rybí 380, IČO 00600741
k) obec Sedlnice, sídlo: 742 56 Sedlnice 109, IČO 00298352
l) obec Starý Jičín, sídlo: 742 31 Starý Jičín 133, IČO 00298425
m) obec Suchdol nad Odrou, sídlo: 742 01 Suchdol nad Odrou, Komenského318, IČO 00298450
n) obec Šenov u Nového Jičína, sídlo: 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, IČO 607984432
o) obec Životice u Nového Jičína, sídlo: 742 72 Mořkov, Životice u Nového Jičína 128, IČO 48804711,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Pr1_dodatek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:materiál nebyl projednán v Komisi sociální a zdravotnické
projednáno v Radě města dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

S odkazem na ust.§ 84 písm r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů se předkládá  zastupitelstvu města k rozhodnutí uzavřít  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín“, příloha č. 1 předloženého materiálu.

Usnesením ZM č. 149/Z8/2019 ze dne 12.12.2019 došlo k uzavření smlouvy o budoucí finanční spolupráci s obcemi ve správním obvodu ORP Nový Jičín za účelem spolufinancování Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín. Uzavřenou smlouvou dochází k systémovému nastavení procesu, který je navázán na procesy a strategické dokumenty Moravskoslezského kraje, zohledňuje přirozené správní rozdělení území s návazností na činnosti sociální práce a výkon sociálně právní ochrany dětí  a zohledňuje specifika základního rozdělení sociálních služeb (poradenské, preventivní x péčové) pro systémové financování sociálních služeb v území.

Existence sociálních služeb, sítě sociálních služeb, která je naprosto ojedinělá a unikátní pro každé území, která má přiléhat na konkrétní nepříznivé sociální situace či problémy v území, které nejsou či nemohou být jinými zdroji sanovány, je důkazem fungujícího sociálního systému v daném území.  Financování sociálních služeb je proces předpokládající vícezdrojové financování.  Hlavním zdrojem financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje je kapitola 313 MPSV státního rozpočtu, odkud plynou finanční prostředky poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím Programu na podporu poskytování sociálních služeb vyhlašovaným kraji. Významným faktorem při rozhodování o těchto prostředcích jsou i podíly obcí jako veřejných zadavatelů sociálních služeb na svém území. To vychází z ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kde je mimo jiné zakotvena povinnost obcí vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče. Konkrétněji je tato povinnost rozvinuta v Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK) na léta 2020-2023, kdy podíl obcí je tak vnímán jako konkrétní vyjádření potřebnosti dané služby v daném území.

Město Nový Jičín v rámci každoročně vyhlašovaného  programového řízení se přihlašuje k veřejnému zadavatelství služeb v území prostřednictvím poskytovaných programových dotací subjektům, kteří jsou začlenění do Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín, tvořící přílohu č. 1 stávajícího komunitního plánu.

Díky existenci rámcové smlouvy o spolupráci se každoročně daří navyšovat  prostředky alokované z rozpočtu města pro programové řízení na podporu sociálních služeb v Síti, pro rok 2021 se podařilo navýšit objem finančních prostředků  o částku 1.789.111 Kč z obcí,  pro rok 2022 o částku 1.852.394 Kč pro rok 2023 0 částku 1.646.321 Kč, pro rok 2024 předpokládáme částku 3.154.424 Kč z obcí.  

Na základě procesu nastavování nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín, který měl za cíl aktualizaci všech programů města, došlo k transformaci dílčích odborných podprogramů na samostatné programy s možností odlišného termínu schvalování a vyhlašování s ohledem na charakter a specifika daných programů. S odkazem na uvedenou změnu byl připraven Dodatek č. 1, který je předkládán orgánům města ke schválení, který  reflektuje uvedené změny v programovém řízení města.

Rada města na svém jednání dne 23.08.2023 doporučila svým usnesením č. 773/17R/2023 přijmout usnesení v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: každoroční navýšení objemu finančních prostředků alokovaných pro podporu sociálních služeb.
Vyjádření dotčených odborů, orgánů: sociální a zdravotnická komise bude informována na svém nejbližším jednání.
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum: 02.08.2023