Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

schválit aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 12.09.2023, dle přílohy č. 1 materiálu.

Přílohy
1. Pr1_aktualizace_site (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr2_zadost_fany_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:sociální a zdravotnická komise dne 13.04.2023
Rada města dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dne 09.03.2020  Zastupitelstvo města Nový Jičín schválilo usnesením č. 181/9Z/2020  „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 - 2024“.  Součástí Komunitního plánu  je i příloha č. 1, která definuje stávající Síť sociálních služeb působících ve ORP Nový Jičín (dále jen Síť).  Dle § 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) je síť sociálních služeb definována jako komplex veřejných služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a odpovídající místní dostupnosti napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci osob. Síť reaguje na aktuální potřeby občanů nebo veřejných služeb, kdy samosprávy  svojí morální či finanční podporou garantují určitou míru pomoci a podpory potřebným občanům svého území.  

Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín byla stanovena fakultativně, neboť obligatorně je tato podmínka (existence sítě sociálních služeb) daná legislativou pouze krajům (§ 95 zákona o sociálních službách). Tímto mechanismem  dochází k naplňování povinností daných § 35 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kdy obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu  pečuje, v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů.
Součástí schváleného dokumentu (Komunitního plánu) jsou i Zásady pro aktualizaci Sítě, které upravují proces její úpravy – vstup nové sociální služby nebo vstup nového poskytovatele sociální služby, změna parametrů poskytování sociální služby v Síti, vyřazení sociální služby a jejího poskytovatele ze Sítě.
Orgánům města je předkládána aktualizace Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín – změny parametrů stávajících poskytovatelů a sociálních služeb s těmito úpravami (příloha č. 1 materiálu):

V rámci nastavených procesů bylo projednáváno navýšení kapacity Pečovatelská služba FANY DK s.r.o. o 2 úvazky na základě žádosti o aktualizaci údajů v Síti sociálních služeb ORP Nový Jičín u služby pečovatelské, FANY DK s.r.o. (příloha č. 2 materiálu),  a to zároveň s žádostí o poskytnutí stanoviska veřejného zadavatele k navýšení úvazků v krajské síti sociálních služeb u tohoto poskytovatele. Žádostí se zabývala sociální a zdravotnická komise RM na svém 5.  jednání dne 13.04.2023.  Dle pravidel Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb byla k jednání přizvána vedoucí DF péče o seniory p. Irena Blablová, která pověřila svým zástupem Bc. Šárku Loskotovou. V současné době úvazek v přímé péči u této služby se jeví jako nedostatečný a naplňuje hodnotu  5,4 úvazku. Žádost na navýšení kapacity směřuje k navýšení  o 2 celé úvazky  v přímé péči.

V rámci projednávání žádosti byl  zmíněn fakt, že tato služba nevede pořadník neuspokojených zájemců o službu, principy služby jsou nastaveny tak, aby potřeba klienta byla sanována v co nejkratším čase (využívání pracovníků na pracovní dohody, v současné době kapacita klientů odpovídá 10 celým úvazkům v přímé péči). Uvedené s sebou však nese riziko v rámci hodnocení vyrovnávací platby a možnosti vzniku nadměrné vyrovnávací platby s povinností odvodu. Možnost pohybu v  nastavených parametrech krajské sítě (bez dopadu na vyrovnávací platbu), v rámci kritérií konkrétní  služby + - 20% kapacity úvazků přímé péče uvedené v krajské síti. V rámci diskuse se hodnotil poměr využitelnosti pracovníka vůči určitému počtu klientů, byť se jedná o velmi obecný údaj, ve kterém není zohledněna náročnost péče o konkrétního klienta, doba strávená přesunem mezi klienty i např. vícečetná denní péče pečovatelské služby.

Dále byla v rámci diskuse Sociální a zdravotnické komise navržena aktualizace příslušného výstupu DF péče o seniory ve schváleném komunitním plánu: aktivita 7.1.1. Navýšení kapacity osobní asistence o 2 úvazky.
Vzhledem k veliké podobnosti obou služeb a velkému překryvu činností těchto služeb (pečovatelské a osobní asistence)  bude na DF péče o seniory navržena uvedená  aktualizace komunitního plánu, která podléhá schválení ZM tak, aby konkrétní navýšení kapacity u poskytovatel služby bylo promítnuto i ve strategickém materiálu. Rada města na svém jednání dne 23.08.2023 doporučila svým usnesením č. 775/17R/2023  přijmout usnesení v navrženém znění.
 

Dopad na rozpočet města: poměrné navýšení nákladů z pozice veřejného zadavatele bude zohledněno v programovém řízení města (Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb)
Stanovisko dotčených orgánů: V/5 Komise doporučuje orgánům města aktualizovat údaje v Síti sociálních služeb ORP Nový Jičín u pečovatelské služby FANY DK s.r.o. v navýšení úvazků v přímé péči z 5,4 na 7,4 úvazku k 01.09.2023. (Hlasování: Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato)
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 23.08.2023