Bod programu č. 41
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 188/12 a části pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3348
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana Ing. I░░ J░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi pozemku parc. č. 188/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o evidované výměře 662 m2 a pozemku parc. č. 135/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 1.980 m2, vše v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,

2. rozhodlo

ukončit majetkoprávní záměr č. 3348.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. snímek stromu jasan (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín, odbor správy majetku obdržel žádost pana Ing. I░░ J░░░░ na prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 188/12 a parc. č. 135/1, vše. v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

 

Na pozemku parc. č. 188/12 je ze strany žadatele záměr  vybudovat stavbu 2 garáží.

Pokud by to nebylo možné, žadatel navrhuje rozšíření o nové garáže na pozemku parc. č. 135/1 nebo jeho části.

 

Při šetření na místě samém bylo zjištěno, že bez pokácení stromu nelze garáže vybudovat, proto záměr nedoporučujeme.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 812/17R/2023 rozhodla nezveřejnit záměr pronájmu předmětných pozemků, doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o prodeji předmětných pozemků a doporučuje Zastupitelstvu ukončit tento majetkoprávní záměr.

 

 

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nesouhlasíme s prodejem nebo pronájmem části pozemku parc. č. 188/12 ani části pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Důvodem nesouhlasu v případě pozemku parc. č. 188/12 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí je skutečnost, že na tomto pozemku se nachází strom – jasan, který by bylo nutné pokácet. V případě pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí je pak důvodem nesouhlasu skutečnost, že se na pozemku nachází luční trávník.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ÚPSŘ: Vůči prodeji nebo pronájmu části pozemku parc. č. 188/2 nemáme námitek, pokud stavby garáží budou přistavěny ke stávajícím řadovým garážím. Prodej nebo pronájem pozemku parc. č. 135/1 nebo části pozemku parc. č. 135/1 nedoporučujeme.

 

ORI: V současnosti ORI nesleduje v dané lokalitě záměry, které by kolidovaly s předmětem žádosti. Prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 188/12 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí za účelem stavby 2 garáží se jeví jako možný za předpokladu, že OŽP připustí odstranění stromu. ORI není známo stáří a kvalita dotčeného stromu.

Prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí nedoporučujeme. Stavba garáže na tomto pozemku je v rozporu s územním plánem.

Doporučujeme vyhovět žádosti pouze za splnění výše uvedené podmínky.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Adéla Prašivková

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   23.08.2023