Bod programu č. 17
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města na financování účasti na MČR a MS v latinsko-amerických tancích
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 40.000 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 68335/2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
za účelem účasti a přípravy na mistrovství ČR a mistrovství světa v latinsko-amerických tancích,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2023 – 30.10.2023,
projekt s názvem: Účast a příprava na mistrovství ČR a mistrovství světa v latinsko-amerických tancích,
žadateli P░░ S░░░ P░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín, a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín P░░ S░░░ P░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín, ve výši ......................................................................+40.000 Kč
na projekt: Účast a příprava na mistrovství ČR a mistrovství světa v latinsko-amerických tancích
zapojením nevyčerpané rezervy na ORJ 441 v programu A. Podpora jednorázových akcí v kulturní oblasti (org. 1122)........................... -40.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost o individuální dotaci P.S.P. (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh smlouvy P.S.P. (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sportovní 19.06.2023,
Rada města 23.08.2023,
bude ve Finančním výboru Zastupitelstva města 30.08.2023.
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město obdrželo dne 12.6.2023  žádost P░░░ S░░░ P░░░░  o individuální dotaci ve výši 85.000 Kč na Účast a přípravu na mistrovství ČR v Ústí nad Labem a Mistrovství světa v Rotterdamu. V žádosti je uvedeno následující: "Podařilo se nám nominovat se na Mistrovství ČR a Mistrovství světa v latinsko-amerických tancích – jsme držiteli nejvyšší mezinárodní třídy v latině. Na soutěže jsme vyjeli v dubnu 2023 a po třech soutěžích nejvyšší Taneční ligy v ČR, které jsme vyhráli, jsme celkově zatím na 2. místě v ČR. Doposud jsme získali titul Mistrů ČR 2018 a 5. místo na světovém žebříčku. Taneční sport je finančně velmi náročný, hradíme si vše sami, taneční klub na to nemá finance a sehnat sponzory je těžké."

Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána na sportovní komisi Rady města dne 19.06.2023, která doporučila Radě města schválit poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč.
 

Rada města na svém jednání dne 23.8.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 40.000 Kč.

 

Stanovisko OŠKS:
Odbor ŠKS v souladu s metodikou č. 1/2016 Proces administrace žádostí o individuální dotace, individuální NFV a finanční dary předkládá Radě města návrh usnesení dle doporučení sportovní komise Rady města.
 

Stanovisko OF:

V případě podpory žádosti navrhujeme použití rezervy v Programu města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2023, podprogram A. Podpora jednorázových kulturních akcí (zůstatek k 03.08.2023 ve výši 214.500 Kč).


Dopad na rozpočet města:  Rozpočtové opatření je součástí usnesení.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad. 

                                              Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.
 

Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Markéta Kvitová, Ing. Jarmila Straková
 

Dne: 24. 08. 2023