Bod programu č. 28
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2022
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2022 včetně Zprávy revizní komise za rok 2022 dle příloh 1-8 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - Závěrečný účet za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 - Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 4 - Výkaz - Rozvaha (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Příloha č. 5 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání a kontrole hospodaření (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. Příloha č. 7 - Zpráva revizní komise za rok 2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Příloha č. 8 - Komentář (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Svazek obcí regionu Novojičínska předkládá závěrečný účet vč. souvisejících příloh za rok 2022.
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor podpory korporátního řízení a kontroly ani kontrolní komise při přezkoumání hospodaření svazku neshledaly pochybení v hospodaření.
 

Rada města Nový Jičín usnesením číslo 800/17R/2023 ze dne 23.08.2023 doporučila Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2022 včetně Zprávy revizní komise za rok 2022 dle příloh 1. - 8. předloženého materiálu.


Dopad na rozpočet města: Zajištění je zcela kryto rozpočtovými prostředky.

Stanovisko právní služby: předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval: Ing. Tomáš Hrňa

Datum:   23.08.2023