Bod programu č. 51
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Informace o odmítnutých návrzích na pořízení změny územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informaci o odmítnutých návrzích na změny územního plánu Nový Jičín týkajících se: 

Materiál projednán:na 20. schůzi RM konané dne 22.11.2023
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude zastupitelstvu města předložena informace o odmítnutých návrzích na pořízení změny územního plánu Nový Jičín. 

 

Podle § 46 odst. 2 stavebního zákona je pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu povinen posoudit úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzvat navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.

 

Níže uvedené návrhy na pořízení změny územního plánu nebyly úplné (neobsahovaly náležitosti stanovené § 46 odst. 1 stavebního zákona), a proto byli jednotliví navrhovatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranili, včetně poučení o důsledcích včasného neodstranění uvedených nedostatků. Žádný z uvedených navrhovatelů nedostatky neodstranil.
Jedná se o návrhy na pořízení změny územního plánu týkající se: 

  • změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/78 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské – navrhovatelky: paní D░░░░ B░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 742 11 Hodslavice, paní Y░░░ G░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ 741 01 Nový Jičín a paní A░░ K░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín;
  • změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/85 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské – navrhovatelé: pan O░░░ Č, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 101 00 Praha 10 a pan Ing. V░░░░ Č, nar. ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ 190 00 Praha 9;
  • změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/190 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské – navrhovatelé: paní M░░░░ Ž░░░░ , nar. 17.09.1967 a pan M░░░ Ž░░░ , nar. ░░░░ ░░ , oba trvale bytem ░░░░ ░░░░ 739 45 Fryčovice.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 23.11.2023