Bod programu č. 12
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické  ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024 vyhlášeného dne 12.09.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, na projekty a ve výši uvedené tamtéž, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
2. Pr2_programove_dotace_dobrovolnictvi (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr1_zapis_hodnoceni_social_dobrovol.anonym. (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dle  podmínek dotačního Programu města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2024 schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 198/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na základě doporučení odborné komise Rady města pro oblast sociální a zdravotnickou se předkládá orgánům města návrh poskytnutí dotací v navržené výši konkrétním žadatelům, a to dle  přílohy č.2 materiálu.
Uvedený Program je určen k podpoře registrovaného dobrovolnictví prostřednictvím akreditovaných organizací.

Orgánům města  je předložen návrh usnesení ve variantě dle závěru odborné komise.
Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Stanovisko OSV: doporučuje se přijmout navržené usnesení. Obě organizace působí na území Nového Jičína a ve prospěch jeho organizací a  jeho občanů.  Dobrovolnická činnost a její podpora jsou důležité pro svůj přínos komunitě i jednotlivcům. Dobrovolnictví obohacuje nejen klienty, ale i dobrovolníky, přijímající organizace mohou prostřednictvím dobrovolníků lépe a účinněji naplňovat  své poslání.
Dopad na rozpočet města: zahrnuto v návrhu rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2024
Stanovisko dotčených orgánů: viz předložený zápis z jednání komise
Vyjádření právní služby města: Předložený materiál je bez právních vad.
                                                   Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 22.11.2023