Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 650.000 Kč a z rozpočtu obcí v rámci ORP Nový Jičín ve výši 1.203.095 Kč  pro Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024,

2. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

zveřejnění Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.12.2023

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí

Přílohy
1. Pr1_program_podpora_obcanu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.03.2023,13.04.2023 a 30.08.2023.
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Na základě procesu nastavování nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín, který měl za cíl aktualizaci všech programů města, vyloučení nesrovnalostí a zapracování poznatků z kontrol a praxe,  včetně nastavení provazby všech dokumentů vážících se k uvedenému procesu, jsou orgánům města předloženy Programy administrované odborem sociálních věcí zdejšího úřadu, připravené ke schválení a vyhlášení Zastupitelstvem města v prosinci t.r., kdy charakter programu a z toho vyplývající podpora z rozpočtu města umožňuje jiný termín vyhlášení, než stanovený původní úpravou.

K nejvýznamnějším změnám v rámci tohoto procesu náleží: transformace podprogramů do samostatných Programů a s tím související časová variabilita vyhlašování jednotlivých Programů (reagující na charakter jednotlivých programů), změny v oblasti povinností příjemců a poskytovatelů dotací (v souladu se stávající legislativou a praxí), nová formulace cílů programů, formální úprava programů (snaha o jednotnost a stejný vizuální styl všech administrovaných programů města), zapracování hodnotících kritérií přímo do znění programů. Změny ve způsobech podání žádosti reflektují praxi úřadů a jednotlivě reagují na širokou pestrost žadatelů v určitých programech.  U některých programů (Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální) došlo ke zvýšení horní hranice poskytované dotace s ohledem na zvyšující se nákladovost předkládaných projektů/akcí/žádostí. V rámci úprav došlo k důslednější specifikaci věcně a časově uznatelných nákladů, je připraven nový návrh Veřejnoprávních smluv a dále došlo k úpravě používaných formulářů, kam byly zapracovány přijaté změny v rámci změnového procesu programů.
Dále jednání odborné komise dne 13.04.2023  navrhlo alokaci mezi podprogramy, která byla následně upravena v souladu se změnou koncepce tímto způsobem: V/7 Komise navrhuje orgánům města následující rozdělení celkové alokace finančních prostředků do sociálního programu uvedeným způsobem:

Podprogram A: 8.290.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnost sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,

Podprogram B:    200.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální,

Podprogram C:    420.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální,

Podprogram D:    650.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních

Podprogram E:    240.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě.

(Hlasování: Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 0   Usnesení bylo přijato.).
 

Znění Programu na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024  je upraveno tak, aby bylo umožněno reflektovat skutečnosti vyplývající z uzavřených Smluv o budoucí finanční participaci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb  ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" a žádosti o individuální dotace z rozpočtu obcí na spolufinancování soc. služeb, v souladu s usnesením Rady města č. 384/8R/2023 ze dne 22.03.2023. V kontextu tohoto nastavení byla OSV upravena i maximální výše  poskytnuté dotace z 600.000 Kč na 900.000 Kč. (Pocovidová situace v pobytových sociálních službách přinesla vyšší obměnu klientů v pobytových službách a tedy i vyšší plnění ze strany obcí).

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: vyjádřeno prvním usnesením.
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/ Komise doporučuje orgánům města vyhlásit připravené Programy města Nový Jičín administrované odborem sociálních věcí ve formě a časovém harmonogramu připraveném odborem a  předložené orgánům města. (Hlasování: Pro 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.)
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková
 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum:  22.11.2023