Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 200.000 Kč  pro Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024,

2. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024 podle  přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

zveřejnění Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.12.2023

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí

Přílohy
1. Pr1_program_jednorazove_akce_social (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.03.2023,13.04.2023 a 30.08.2023.
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Na základě procesu nastavování nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín, který měl za cíl aktualizaci všech programů města, vyloučení nesrovnalostí a zapracování poznatků z kontrol a praxe,  včetně nastavení provazby všech dokumentů vážících se k uvedenému procesu, jsou orgánům města předloženy Programy administrované odborem sociálních věcí zdejšího úřadu, připravené ke schválení a vyhlášení Zastupitelstvem města v prosinci t.r., kdy charakter programu a z toho vyplývající podpora z rozpočtu města umožňuje jiný termín vyhlášení, než  stanovený původní úpravoui.

K nejvýznamnějším změnám v rámci tohoto procesu náleží: transformace podprogramů do samostatných Programů a s tím související časová variabilita vyhlašování jednotlivých Programů (reagující na charakter jednotlivých programů), změny v oblasti povinností příjemců a poskytovatelů dotací (v souladu se stávající legislativou a praxí), nová formulace cílů programů, formální úprava programů (snaha o jednotnost a stejný vizuální styl všech administrovaných programů města), zapracování hodnotících kritérií přímo do znění programů. Změny ve způsobech podání žádosti reflektují praxi úřadů a jednotlivě reagují na širokou pestrost žadatelů v určitých programech.  U některých programů (Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální) došlo ke zvýšení horní hranice poskytované dotace s ohledem na zvyšující se nákladovost předkládaných projektů/akcí/žádostí. V rámci úprav došlo k důslednější specifikaci věcně a časově uznatelných nákladů, je připraven nový návrh Veřejnoprávních smluv a dále došlo k úpravě používaných formulářů, kam byly zapracovány přijaté změny v rámci změnového procesu programů.

V rámci tohoto Programu došlo nově k navýšení částky maximální výše poskytnuté dotace (čl.IV. odst.3) z původních 50.000 Kč na současných 70.000 Kč z důvodu nárůstu nákladovosti jednorázových akcí, do kterých se promítá navýšení cen všech komodit v rámci připravovaných projektů (mzdy, energie, doprava apod.).
 

Původní Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti včetně podprogramů:  
Sociální a zdravotnická  komise na svých jednáních dne 02.03.2023 a 13.04.2023   projednávala znění a návrh případných změn v původním Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti  (v členění jednotlivých podprogramů). Do samotného znění Programu se významným způsobem nezasahovalo. Tak,  jak jsou Programy nyní koncipovány, naplňují koncepci podpory sociální oblasti z rozpočtu města v rámci jednotlivých oblastí.
Dále jednání odborné komise dne 13.04.2023  navrhlo alokaci mezi podprogramy, která byla následně upravena v souladu se změnou koncepce tímto způsobem: V/7 Komise navrhuje orgánům města následující rozdělení celkové alokace finančních prostředků do sociálního programu uvedeným způsobem:
 

Podprogram A: 8.290.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnost sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,

Podprogram B:    200.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální,

Podprogram C:    420.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální,

Podprogram D:    650.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních

Podprogram E:    240.000 Kč, nyní Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě.

(Hlasování: Pro: 10   Proti: 0 Zdržel se: 0   Usnesení bylo přijato.).

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: vyjádřeno prvním usnesením.
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/ Komise doporučuje orgánům města vyhlásit připravené Programy města Nový Jičín administrované odborem sociálních věcí ve formě a časovém harmonogramu připraveném odborem a  předložené orgánům města. (Hlasování: Pro 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.)
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum:22.11.2023