Bod programu č. 60
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemku parc. č. 655/2, v obci Nový Jičín, v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3358
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana P░░ V░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 o koupi části pozemku parc. č. 655/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3358.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 31.07.2023 žádost pana P░░ V░░░░ o koupi části pozemku parc. č. 655/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 12 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

                   

Pan V░░░░ ve své žádosti uvádí jako účel koupi části pozemku vybudování krytého stání pro osobní vozidla.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nemáme námitek.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

ORI: Z hlediska rozvoje města nedoporučujeme prodej části pozemku, který je součástí veřejného prostranství, jehož součástí je komunikace. V předmětném pozemku je uložen kabel veřejného osvětlení a vodovod. Místo slouží také jako snížená obruba, kde lze sejít z chodníku a přejít silnici na protější chodník. Nedoporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Vybudování krytého stání pro osobní vozidla není v souladu s využitím plochy DS, a proto prodej části pozemku parc. č. 655/2 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí nedoporučujeme. Mimo jiné je pozemek součástí veřejného prostranství a takto by měl zůstat i nadále zachován.

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 964/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti a rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Adéla Prašivková

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


 

Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:   22.11.2023