Bod programu č. 58
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej pozemku parc. č. 795/20 v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3352
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana J░░░ M░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, o koupi pozemku parc. č. 795/20 (orná půda) o evidované výměře 20.061 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3352.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 29.05.2022 žádost od pana J░░░ M░░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 o koupi pozemku parc. č. 795/20 (orná půda o evidované výměře 20.061 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína.

 

Pan M░░░░ ve své žádosti uvádí, že chce odkoupit pozemek parc. č. 795/20 v k. ú. Loučka u Nového Jičína za účelem pronájmu, později plán zástavby.

 

Pozemek parc. č. 795/20 v k. ú. Loučka u Nového Jičína má od 07.02.2002 pronajata společnost Starojicko a.s. dle nájemní smlouvy č. 07/02/P.

 

Stanoviska:
 

OÚPaSŘ: Z hlediska využití plochy NZ vyplývá, že pozemek není určen k zástavbě. Případné rozšiřování nových zastavitelných ploch na tomto pozemku (směrem do volné krajiny) by bylo z hlediska urbanistického zcela nevhodné a v rozporu s dosavadní koncepcí stanovenou územním plánem Nový Jičín. Na základě uvedeného prodej pozemku parc. č. 765/20 v k.ú. Loučka u Nového Jičína nedoporučujeme.

 

OŽP:
Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně nedoporučujeme realizaci tohoto záměru. Důvodem je zejména existence hrušňové aleje, významného krajinného prvku, počínající v ul. Na Drážkách, Loučka u Nového Jičína a vedoucí až na Svinec. Stromy byly vysázeny v roce 2005. Alej je udržována, dosazována a do budoucna se plánuje její obnova. Realizací záměru by došlo k zásadnímu zásahu do VKP a tím k výrazné ekologické újmě.

Správa městských lesů: S prodejem pozemku parc. č. 795/20 v k.ú. Loučka u Nového Jičína nesouhlasíme. Důvodem je, že po tomto pozemku je vedena přístupová cesta do městského lesa a je tedy nezbytný pro hospodaření v tomto lese.


Stanovisko OV Loučka u Nového Jičína: Osadní výbor nedoporučuje prodej pozemku.

 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 962/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti a rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.

 


Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
                                           Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 


Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:  22.11.2023