Bod programu č. 56
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Prodej části pozemku parc. č. 946 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3350
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti paní E░░░ H░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, o koupi části pozemku parc. č. 946 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3350.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku Města Nový Jičín obdržel 23.05.2023 žádost paní E░░░ H░░░ o koupi části (cca 250 m2) pozemku parc. č. 946 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína. Se záměrem připojení výše uvedené části pozemku k pozemkům parc. č. 946, 948 a 949 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, které má ve vlastnictví žadatelka.
 

Paní H░░░ v žádosti uvádí, že uvedenou část pozemku nevyužívanou veřejností vždy udržovala její rodina.

 

Stanoviska

 

OŽP:      

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nemáme námitek

Správa městských lesů: Nemáme námitek.

 

 

ORI: Na uvedeném pozemku nesledujeme v současné době žádné investiční záměry města. V pozemku je uložen vodovodní řád a plynovod. Z tohoto důvodu nedoporučujeme prodej pozemku. Nedoporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Nemáme námitek.

 

Osadní výbor Žilina u Nového Jičína: Osadní výbor nedoporučuje prodej pozemku parc. č. 946 v k.ú. Žilina u Nového Jičína vzhledem k existenci inženýrských sítí, které jsou na pozemku uloženy.
 

Rada města dne 18.10.2023 usnesením č. 960/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti a rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:   22.11.2023